อัพเดทมาตรการช่วย "ผู้ประกันตน-ผู้ใช้แรงงาน"

2020-04-02 19:05:40

อัพเดทมาตรการช่วย "ผู้ประกันตน-ผู้ใช้แรงงาน"

Advertisement

อัพเดทมาตรการช่วยผู้ประกันตน ผู้ใช้แรงงาน จากผลกระทบโควิด-19 

เมื่อวันที่ 2 เม.ย. ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รมว.แรงงาน ผลักดันมาตรการช่วยผู้ประกันตน ผู้ใช้แรงงาน จากสถานการณ์ภาวะวิกฤตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  ด้วยการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด รวมทั้งวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดต่อผู้ประกันตน ผู้ใช้แรงงาน กระทรวงแรงงาน จึงผลักดันให้มีการแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้รัฐบาลมีมติ ครม.รวม 2 ครั้ง ในวันที่ 24 มี.ค.2563 และ 31 มี.ค.2563 โดยสรุปมาตรการทั้งหมดได้ดังนี้

1. ลดอัตราเงินสมทบนายจ้าง เหลือร้อยละ 4 ผู้ประกันตนมาตรา 33 เหลือร้อยละ 1 และผู้ประกันตนมาตรา 39 เหลือ 86 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน (มี.ค. – พ.ค. 2563)

2. ขยายระยะเวลานำส่งเงินสมทบของนายจ้าง และ ผู้ประกันตนมาตรา 33, 39 สำหรับงวดเดือน มี.ค.– พ.ค. ออกไปอีก 3 เดือน

ค่าจ้าง เดือน มี.ค.2563 ให้นำส่งภายใน 15 ก.ค. 2563

ค่าจ้าง เดือน เม.ย.2563 ให้นำส่งภายใน 15 ส.ค. 2563

ค่าจ้าง เดือน พ.ค. 2563 ให้นำส่งภายใน 15 ก.ย. 2563

 3. เพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย กรณีผู้ประกันตนไม่ได้ทำงาน หรือนายจ้างไม่ให้ทำงานกักตัว 14 วัน เนื่องจากสัมผัสหรือใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 และกรณีหน่วยงานภาครัฐมีคำสั่งให้นายจ้างหยุดประกอบกิจการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตราย ให้ได้รับเงินว่างงานร้อยละ 62 ของค่าจ้างรายวัน ไม่เกิน 90 วัน

4. เพิ่มเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีว่างงาน ให้ผู้ประกันตนที่ลาออก ให้รับเงินกรณีว่างงานร้อยละ 45 ของค่าจ้างไม่เกิน 90 วัน และผู้ประกันตนที่ถูกเลิกจ้างรับเงินกรณีว่างงานร้อยละ 70 ของค่าจ้าง ไม่เกิน 200 วัน ทั้งสองกรณีนั้น (บังคับใช้ 2 ปี)

 รมว.แรงงาน กล่าวต่อว่า มาตรการที่กล่าวมานั้นเป็นมาตรการเบื้องต้น ที่เร่งให้การช่วยเหลือและให้มีผลใช้บังคับโดยเร็ว แต่กระทรวงแรงงานโดยสำนักงานประกันสังคมยังคงเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์เพื่อหาทางช่วยเหลือผู้ประกันตน ผู้ใช้แรงงาน อย่างต่อเนื่องต่อไป