นายกฯประกาศเคอร์ฟิว 22.00-04.00 น.เริ่ม 3 เม.ย.

2020-04-02 18:20:05

นายกฯประกาศเคอร์ฟิว 22.00-04.00 น.เริ่ม 3 เม.ย.

Advertisement

นายกฯออกข้อกำหนดฉบับที่ 2 ห้ามออกจากเคหสถานระหว่าง 22.00-04.00 น. ทั่วราชอาณาจักร เว้นผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ การธนาคาร การขนส่งสินค้า ผลผลิตการเกษตร ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ หนังสือพิมพ์ การขนส่ง น้ำมันเชื้อเพลิง การขนส่งพัสดุภัณฑ์ การขนส่งสินค้าเพื่อการนำเข้าหรือส่งออก ฝ่าฝื่นต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

เมื่อวันที่ 2 เม.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ออกข้อกำหนด ตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ฉบับที่ 2 ระบุว่า ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรและได้ออกข้อกำหนดฉบับที่ 1 ลงวันที่ 25 มี.ค. 2563 แล้ว เพื่อให้มีมาตรการต่างเพิ่มเติมตามความจำเป็นเพื่อแก้ไขสถานการณ์จึงออกข้อกำหนดฉบับที่ 2 ดังนี้

ข้อ 1 ห้ามบุคคลใดทั่วราชอาณาจักรออกจากเคหสถานระหว่างเวลา 22.00-04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เว้นมีความจำเป็นหรือเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ การธนาคาร การขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค ผลผลิตการเกษตร ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ หนังสือพิมพ์ การขนส่ง น้ำมันเชื้อเพลิง การขนส่งพัสดุภัณฑ์ การขนส่งสินค้าเพื่อการนำเข้าหรือส่งออก การขนย้ายประชาชนไปสู่เอกเทศเพื่อกักกันตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ การเข้าออกเวรผลัดเวรตอนกลางคืน หรือการเดินทางมาจากหรือไปยังท่าอากาศยาน โดยมีเอกสารรับรองความจำเป็น หรือเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามข้อกำหนด ประกาศหรือคำสั่งต่างๆทางราชการ หรือมีเหตุจำเป็นโดยได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ผู้ใดฝ่าฝืนข้อนี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ข้อ 2 ในกรณีที่มีการประกาศหรือสั่ง ห้าม เตือนหรือแนะนำในลักษณะข้อ 1 วรรคหนึ่ง สำหรับจังหวัด พื้นที่หรือสถานที่ใดโดยกำหนดเงื่อนไขหรือเงื่อนไขที่เวลาเข้มงวดหรือเคร่งครัดกว่ากำหนดข้อกำหนดนี้ ให้ปฏิบัติตามประกาศหรือคำสั่งนั้นต่อไปด้วย

ข้อ 3 ในกรณีที่ไม่อาจเคลื่อนย้ายบุคคลใดซึ่งอยู่ระหว่างการเดินทางเพื่อออกไปนอกราชอาณาจักรได้ ให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพจัดที่เอกเทศเพื่อควบคุมหรือกักกันบุคคลดังกล่าวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคตามเงื่อขและระยะเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย.2563 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง


แท็กที่เกี่ยวข้อง