นายอำเภอชุมแพเป็นแบบอย่างใช้บ้านพักปลูกผักกินเอง

2020-04-02 14:30:01

นายอำเภอชุมแพเป็นแบบอย่างใช้บ้านพักปลูกผักกินเอง

Advertisement

นายอำเภอชุมแพนำร่องใช้พื้นที่บ้านพัก ปลูกผักไว้กินเอง เพื่อเป็นแบบอย่างสร้างความมั่นคงด้านอาหาร 


เมื่อวันที่ 2 เม.ย. ที่บ้านพักนายอำเภอชุมแพ นางสุภาวดี ศรีสุขวัฒน์ นายอำเภอชุมแพ จ.ขอนแก่น ร่วมกับ น.ส.สุพิชา สอนบุญลา พัฒนาการอำเภอชุมแพ พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายพัฒนาชุมชนอำเภอชุแพ ได้กำหนดดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน "ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร" ซึ่งได้เริ่มต้นการขับเคลื่อนกิจกรรม"Quick Win" 90 วัน เพื่อเป็นแบบอย่างในการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร สร้างกระแส และกระตุ้นให้กิจกรรมนี้ขับเคลื่อนได้อย่างรวดเร็ว โดยได้มีการรวมพลังปลูกผักสวนครัว เช่น ผักคะน้า ผักบุ้ง ผักกวางตุ้ง หอม มะละกอ ขิง ข่า พริกมะเขือ ตระไคร้ ชะอม น้ำเต้า เมล็ดพันธุ์ผัก และตันพันธุ์ไม้ เป็นการแบ่งปันน้ำใจ จากผู้นำชุมชนในหมู่บ้านที่บ้านไหนมีพืชพันธุ์ชนิดใด ให้ถือมาปลูกร่วมกัน แสดงพลังความสามัคคี เกื้อกูลกัน


ทั้งนี้สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไร้สโคโรนา 2019 (โควิด-19) กลายเป็นโรคระบาดครั้งใหญ่ของโลก ผลกระทบของโควิด-19 ส่งผลให้เศรษฐกิจของประทศต่างๆ รวมทั้งประเทศไทยต้องชะงัก กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จึงได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในระดับครัวเรือน กำหนดเป็นแนวทางการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ 90 วัน "ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร" ซึ่งเป็นการลดรายจ่ายประชาชนในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว และเป็นแหล่งอาหารในครัวเรือน ในการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว โดยการรณรงค์ให้มีการปลูกผักสวนครัว เน้นการพึ่งตนเอง และความสามัคคีของคนในชุมชน เพื่อให้รอดพ้นวิกฤติครั้งนี้ ซึ่งปัจจัยแห่งความสำเร็จของกิจกรรมนี้ คือ ผู้นำต้องทำเป็นตัวอย่าง จึงต้องขอความร่วมมือ และเชิญชวนให้ผู้นำทุกระดับ อาทิ นายอำเภอ กำนันทุกตำบล นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน รวมทั้งเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกคน ร่วมกิจกรรมปลูกผักสวนครัว


โดยให้มีการปลูกผัก อย่างน้อย 5 ชนิด ในครัวเรือน เพื่อเป็นการลดรายจ่ายและสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร โดยเมล็ดพันธุ์ผักส่วนหนึ่งได้รับการสนับสนุนจาก โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายมหาศักดิพลเสพ (ร.8พัน.2) ต.โนนสะอาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์ ผักคุณภาพดีและกระจายผ่านให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อช่วยสร้างอาชีพและเป็นแหล่งผลิตอาหาร สำหรับเลี้ยงตนเองในยามสถานการณ์ไม่ปกติ ต่อไป