กองกฎหมาย สธ.แจง รพ.เรี่ยไรได้แต่ต้องทำรายงาน

2020-04-02 14:15:39

กองกฎหมาย สธ.แจง รพ.เรี่ยไรได้แต่ต้องทำรายงาน

Advertisement

กองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชี้ รพ.ขึ้นป้าย ประชาสัมพันธ์ ขอรับบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์หรือเงินเพื่อซื้ออุปกรณ์ไว้ใช้ป้องกัน รักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 สามารถทำได้โดยไม่ต้องอนุมัติจาก กคร. เมื่อสถานการณ์คลี่คลายต้องทำการรายงานภายใน 90 วัน แนะขอให้เรี่ยไรเท่าที่จำเป็น เไม่ให้เป็นการเดือดร้อนประชาชน

เมื่อวันที่ 2 มี.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจกองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า เนื่องจากปัจจุบันนี้มีสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ระบาดทั่วประเทศไทย ทำให้โรงพยาบาลต่าง ๆขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จะรับมือกับไวรัสโควิด-19 โดยหลายโรงพยาบาลหารือมาที่กองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่า การขึ้นป้ายหรือประชาสัมพันธ์ทางช่องทางต่างๆ เพื่อขอรับบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์หรือเงินเพื่อนำไปซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อใช้ในการป้องกันโรคและรักษาผู้ป่วยโควิด-19 จะต้องขออนุมัติให้จัดให้มีการเรี่ยไรต่อ คณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ (กคร.) หรือไม่ กองกฎหมายขอเรียนว่า การขึ้นป้ายหรือประชาสัมพันธ์เพื่อขอรับบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ถือเป็นการเรี่ยไรตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2544 แต่เนื่องจากไวรัสโควิด-19ได้ถูกประกาศให้เป็นโรคติดต่อร้ายแรงจึงถือเป็นสาธารณภัยหรือเหตุการณ์ใดที่สำคัญ การเรี่ยไรนี้จึงเข้าข้อยกเว้นตามข้อ 19 (2) ของระเบียบดังกล่าว หน่วยงานของรัฐจึงสามารถเรี่ยไรหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรได้โดยไม่ต้องขออนุมัติจาก กคร. หรือ กคร. จังหวัด แล้วแต่กรณี ดังนั้น หากหน่วยงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะทำการขึ้นป้ายหรือประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆ เพื่อขอรับบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์หรือเงินเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เตรียมไว้ใช้ป้องกันหรือรักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 นั้น สามารถทำได้โดยไม่ต้องอนุมัติจาก กคร. ทั้งนี้ เมื่อสถานการณ์คลี่คลายแล้วจะต้องทำการรายงานตามข้อ 20 ของระเบียบดังกล่าวด้วย อย่างไรก็ตาม กองกฎหมาย ขอให้หน่วยงานที่จะทำการเรี่ยไรเพื่อขอรับบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อป้องกันโรคและรักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 นั้น ขอให้เรี่ยไรเท่าที่จำเป็น เพื่อไม่ให้เป็นการเดือดร้อนประชาชนมากเกินสมควร


สำหรับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2544 ข้อ 20 ระบุว่า ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐได้รับอนุมัติหรือได้รับยกเว้นตามข้อ 18 ให้จัดให้มีการเรี่ยไรหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการดังต่อไปนี้ (1) ให้กระทำการเรี่ยไรเป็นการทั่วไป โดยประกาศหรือเผยแพร่ ต่อสาธารณชน (2) กำหนดสถานที่หรือวิธีการที่จะรับเงินหรือทรัพย์สินจากการเรี่ยไร (3) ออกใบเสร็จหรือหลักฐานการรับเงินหรือทรัพย์สินให้แก่ผู้บริจาค ทุกครั้ง เว้นแต่โดยลักษณะแห่งการเรี่ยไรไม่สามารถออกใบเสร็จหรือหลักฐานดังกล่าวได้ ก็ให้จัดทำเป็นบัญชีการรับเงินหรือทรัพย์สินนั้นไว้เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้(4) จัดทำบัญชีการรับจ่ายเงินหรือทรัพย์สินที่ได้จากการเรี่ยไรตามระบบบัญชีของทางราชการภายใน 90 วันนับแต่วันที่สิ้นสุดการเรี่ยไร หรือทุก 3 เดือนในกรณีที่เป็น การเรี่ยไรที่กระทำอย่างต่อเนื่องและปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ ที่ทำการของหน่วยงานของรัฐที่ได้ทำการเรี่ยไรไม่น้อยกว่า 30 วันเพื่อให้บุคคลทั่วไปได้ทราบและจัดให้มีเอกสารเกี่ยวกับการดำเนิน การเรี่ยไรดังกล่าวไว้ ณ สถานที่สำหรับประชาชนสามารถใช้ในการค้นหาและศึกษาข้อมูลข่าวสารของทางราชการด้วย (5) รายงานการเงินของการเรี่ยไรพร้อมทั้งส่งบัญชีตาม (4) ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายในสามสิบวันนับแต่วันที่จัดทำบัญชีตาม (4) แล้วเสร็จ หรือในกรณีที่เป็น การเรี่ยไรที่ได้กระทำอย่างต่อเนื่องให้รายงานการเงินพร้อมทั้งส่งบัญชีดังกล่าวทุกสามเดือน