โครงการของขวัญปีใหม่กระทรวงมหาดไทย 2563 | ตอนที่ 5 | NEW ข่าวค่ำ วันที่ 31 มีนาคม 2563

2020-04-01 18:06:26

โครงการของขวัญปีใหม่กระทรวงมหาดไทย 2563 | ตอนที่ 5 | NEW ข่าวค่ำ วันที่ 31 มีนาคม 2563

Advertisement

"โครงการของขวัญปีใหม่กระทรวงมหาดไทย 2563  ตอนที่ 5

โครงการตลาดเทศบาลทั่วไทย สะอาด ถูกสุขอนามัย ถูกใจประชาชน

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ดำเนินการยกระดับตลาดเทศบาลให้มีคุณภาพ มีมาตรฐาน มีความสะอาด และปลอดภัย รวมถึงคุ้มครองและรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชนในการบริโภคสินค้า โดยให้เทศบาลซึ่งมีตลาดแบบมีโครงสร้าง จำนวนทั้งสิ้น 742 แห่ง แบ่งเป็นเทศบาลเมือง 155 แห่ง เทศบาลนคร 49 แห่ง และเทศบาลตำบล 538 แห่ง ดำเนินการยกระดับ ปรับปรุง และพัฒนา โดย Big Cleaning Day อย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง และจัดให้มีถังขยะแบบแยกประเภท รณรงค์ให้ผู้ค้าและผู้ซื้อสินค้าใช้ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมและสนับสนุนพืชผลทางการเกษตรที่ปลอดสารพิษ หรือสินค้าพื้นบ้าน รวมถึงเฝ้าระวังและตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหารที่จำหน่ายในตลาดเทศบาล เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนในการซื้อสินค้า