โครงการของขวัญปีใหม่กระทรวงมหาดไทย 2563 ตอนที่ 4

2020-03-27 21:45:34

โครงการของขวัญปีใหม่กระทรวงมหาดไทย 2563 ตอนที่ 4

Advertisement

โครงการของขวัญปีใหม่กระทรวงมหาดไทย 2563 ตอนที่ 4 | NEW ข่าวค่ำ วันที่ 26 มีนาคม 2563"โครงการยื่นรังวัดโปร่งใส นัด 50 วัน"
กรมที่ดิน ได้พัฒนาและปรับปรุงให้บริรังวัดเฉพาะในสำนักงานที่ดินทั่วประเทศ ให้นัดรังวัดได้ภายใน 50 วัน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส ด้วยระบบ RTK GNSS Network และสามารถตรวจการการปฏิบัติงานรังวัดได้ทุกขั้นตอน ทำให้ประชาชนได้รับโฉนดที่ดินไปใช้ทำธุรกรรมเกี่ยวกับที่ดินได้เร็วขึ้น และเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ โดยเริ่มดำเนินการในเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2563

"โครงการค้นหารรูปแปลงโฉนดที่ดินทั่วไทย บริการฟรี ฉับไวด้วย LandsMaps"

"โครงการค้นหารรูปแปลงโฉนดที่ดินทั่วไทย บริการฟรี ฉับไวด้วย LandsMaps" กรมที่ดิน ได้ปรับปรุงระบบบริการประชาชนตามแนวทางการพัฒนาประเทศสู่ Thailand 4.0 ด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการค้นหาตำแหน่งที่ตั้งของรูปแปลงที่ดิน และรายละเอียดเบื้องต้นได้ด้วยตนเองผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งทางเว็บไซต์ http://dolwms.dol.go.th และ Mobile Application "LandsMaps" โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทำให้ประชาชนทุกคน ทุกกลุ่ม ทุกท้องถิ่น ได้เข้าถึงและเท่าเทียมกันทุกพื้นที่ ทั้งยังประหยัดเวลา ทรัพยากรและค่าใช้จ่ายในการติดต่อสำนักงานที่ดิน ไม่น้อยกว่าปีละ 15 ล้านคน โดยเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2563 โดยปัจจุบันมีจำนวนผู้เข้าใช้มากกว่าเดือนละ 1.25 ล้านคน