นายกฯ เยี่ยมนครพนม หารือพัฒนาเศรษฐกิจ-ท่องเที่ยว

2017-03-24 15:10:43

นายกฯ เยี่ยมนครพนม หารือพัฒนาเศรษฐกิจ-ท่องเที่ยว

Advertisement

นายกรัฐมนตรีเตรียมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจังหวัดนครพนม พร้อมหารือร่วมกับคณะกรรมการ กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะประกอบด้วยรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ มีกำหนดการตรวจราชการจังหวัดนครพนมและหารือร่วมกับคณะกรรมการ กรอ.ส่วนกลาง และคณะกรรมการ กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (นครพนม สกลนคร มุกดาหาร) ในวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560        โดยมีกำหนดการ ดังนี้
เวลา 07.00 น. นายกรัฐมนตรีและคณะออกเดินจากท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) ดอนเมือง     ไปยังท่าอากาศยานนครพนม โดยเครื่องบิน Airbus โดยในช่วงเช้า นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการพบปะกับประชาชน ณ โรงเรียนบ้านนาโดนใหม่ ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จากนั้น นายกรัฐมนตรีจะเดินทางต่อไปยังวัดพระธาตุพนม เพื่อสักการะองค์พระธาตุพนม และชมนิทรรศการนำเสนอการขอขึ้นทะเบียนพระธาตุพนมเป็นมรดกโลก ในช่วงบ่าย เข้าร่วมประชุมหารือกับคณะกรรมการ กรอ.ส่วนกลาง และคณะกรรมการ กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    ตอนบน 2 ณ หอประชุมศรีโคตรบูรณ์ มหาวิทยาลัยนครพนม ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม นายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางไปยังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม (One Stop Service : OSS) และเยี่ยมชมบริเวณแลนด์มาร์ค พญาศรีสัตตนาคราช ก่อนเดินทางกลับกรุงเทพมหานครในเวลาประมาณ 16.30 น.


สำหรับการตรวจเยี่ยมจังหวัดนครพนมในครั้งนี้ นายกรัฐมนตรีจะได้พบปะกับประชาชน และติดตามการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลในพื้นที่ เช่น โครงการบ้านสวย เมืองสุข การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ติดตามความก้าวหน้าเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม  ( One Stop Service : OSS ) ซึ่งเป็น 1 ใน 4 จังหวัดที่อยู่ในโครงการระยะ 2 ( นครพนม เชียงราย กาญจนบุรี            และนราธิวาส ) มีศักยภาพการเชื่อมโยงไปยัง สปป.ลาว ทางสะพานมิตรภาพไทย—สปป.ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม - คำม่วน) และตั้งอยู่บนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ North-South Economic Corridor เส้นทางเชื่อมต่อ EWEC ( East West Economic Corridor ) สอดรับกับยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดที่เน้นระบบ โลจิสติกส์ และส่งเสริมการท่องเที่ยว ทั้งนี้ การประชุมร่วมกับคณะกรรมการ กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ได้แก่ นครพนม สกลนคร และมุกดาหาร นายกรัฐมนตรีจะได้พิจารณาข้อเสนอการพัฒนากลุ่มจังหวัดที่มีการหารือร่วมกัน ซึ่งโครงการที่กลุ่มจังหวัดต้องการผลักดันและรับการสนับสนุน ได้แก่ ด้านการเกษตรและอาหาร ด้านการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว และด้านการบริหารจัดการน้ำ
นอกจากการนั้น นายกรัฐมนตรีจะได้ตรวจเยี่ยมสถานที่สำคัญทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว คือ วัดพระธาตุพนม สถานที่ประดิษฐานองค์พระธาตุพนม ที่อยู่ระหว่างการนำเสนอขึ้นจดทะเบียนมรดกโลก และสถานที่ที่ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของจังหวัดนครพนม คือ พญาศรีสัตตนาคราช ซึ่งพัฒนาเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง