36 สนช.ชี้คำวินิจฉัยศาล รธน.เคลียร์

2017-09-05 18:00:51

36 สนช.ชี้คำวินิจฉัยศาล รธน.เคลียร์

Advertisement

ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน ปมวาระดำรงตำแหน่งไม่ขัดรัฐธรรมนูญ ด้าน 36 สนช.ชี้คำวินิจฉัยเคลียร์ เดินหน้าร่างกฎหมายองค์กรอิสระตามเหมาะสม

เมื่อวันที่ 5 ก.ย. ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีการพิจารณาคำร้องของประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ส่งความเห็นของสมาชิก สนช.จำนวน 36 คน ที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 148 วรรคหนึ่ง (1) ประกอบมาตรา 263 ว่า ร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน มาตรา 56 ที่ระบุว่า ให้ประธานและผู้ตรวจการแผ่นดินที่ดำรงตำแหน่งก่อนวันที่ พ.ร.บ.ฉบับนี้ใช้บังคับอยู่จนครบวาระตามพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินพ.ศ.2552นั้น มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ โดยในวันนี้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้มีการประชุมปรึกษาและแถลงด้วยวาจาก่อนการลงมติ โดยมีมติเอกฉันท์ว่า ร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน มาตรา 56 ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ

ด้าน นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ 1 ใน 36 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) กล่าวว่า จากคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์ว่าร่างดังกล่าวไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญ ทำให้สามารถเดินหน้าต่อไปได้ เป็นเรื่องที่ประธาน สนช.จะส่งร่างกฎหมายดังกล่าวให้นายกรัฐมนตรีนำขึ้นทูลเกล้าฯต่อไป ส่วนคำวินิจฉัยดังกล่าวจะเป็นบรรทัดฐานต่อการพิจารณาร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญฉบับอื่นหรือไม่นั้น เจตนารมณ์ของ สนช.ต้องการให้เกิดความชัดเจน เพราะเห็นว่าอาจมีประเด็นสุ่มเสี่ยงที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ เนื่องจากไม่ได้เขียนข้อยกเว้นเรื่องคุณสมบัติของผู้ตรวจการแผ่นดินไว้ในบทเฉพาะกาล ซึ่งจะโยงกับผู้ตรวจการแผ่นดินที่อยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่ร่างกฎหมายดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้
“สำหรับการพิจารณาร่างกฎหมายต่อไปเป็นไปตามความเหมาะสมว่ากรรมการองค์กรอิสระชุดใดทำไมต้องเซ็ตซีโรหรือต้องรีเซ็ต อย่างกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอำนาจหน้าที่มากขึ้น ดังนั้นคุณสมบัติจะต้องพิเศษ จึงต้องเซ็ตซีโร ขณะที่กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ(กสม.) ซึ่งเซ็ตซีโร่ เพราะมีความเกี่ยวโยงกับสนธิสัญญาหรือหลักการปารีส”นพ.เจตน์ กล่าว