หุ่นยนต์จีน ผู้ช่วยมนุษย์เก็บ ตัวอย่างสารคัดหลั่งตรวจโควิด-19

2020-03-10 17:47:11

 หุ่นยนต์จีน ผู้ช่วยมนุษย์เก็บ ตัวอย่างสารคัดหลั่งตรวจโควิด-19

ปักกิ่ง, 10 มี,ค. (ซินหัว)-จีนได้พัฒนาหุ่นยนต์อัจฉริยะที่สามารถก็บตัวอย่างสารคัดหลังจากลำคอของผู้ป่วยต้องสงสัย สำหรับวินิฉัยว่าปวยเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ โควิด-19) จริงหรือไม่ เพื่อลดความเสี่ยงติดเชื้อให้กับบรรดาบุคลากรทางการแพทย์

หุ่นยนต์ตัวนี้ได้รับการพัฒนาร่วมกันโดยสถาบันสุขภาพระบบหายใจกว่างโจวและสถาบันระบบอัตโนมัติเสิ่นหยาง ภายใต้สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน

ตัวหุ่นยนต์ประกอบด้วยแขนกลรูปร่างคล้ายกล้องส่องที่แคบแบบสองตา อุปกรณ์ส่งสัญญาณไร้สาย และจุดรับข้อมูลปฏิกิริยาระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์

แขนกลดังกล่าวสามารถเก็บตัวอย่างจากลำคอได้อย่างแม่นยำ กล้องส่องที่แคบสามารถฉายให้เห็นภาพกายวิภาคความละเอียดสูงแบบ 3 มิติ ส่วนเครือข่ายไร้สายอุตสาหกรรมชั้นสูงสามารถให้คำแนะนำแบบเรียลไทม์และสั่งการให้เก็บตัวอย่างได้อย่างแผ่วเบาและรวดเร็ว

นับตั้งแต่ 28 ก.พ. สถาบันสุขภาพระบบหายใจกว่างโจวได้ใช้หุ่นยนต์ดังกล่าวเก็บตัวอย่างจากลำคอของผู้ปวยต้องสงสัยแล้วทั้งสิ้น 0 ราย ผลการทดสอบแสดงให้ห็นว่าหุ่นยนต์ต้นี้มีคุณภาพสูง เนื่องจากมีอัตราความสำเร็จในการเก็บตัวอย่างเพียงครั้งเดียวสูงกว่าร้อยละ 95 อีกทั้งวิธีการนี้ยังช่วยบรรเทาอาการปวดและลดการเกิดความเสียหายต่อร่างกายของผู้ปวยระหว่างการเก็บตัวอย่างด้วย

การทดสอบกรดนิวคลีอิกจากสารคัดหลั่งเป็นหนึ่งในวิธีการวินิจฉัยโรคโควิด 19 ที่สำคัญที่สุด โดยในขั้นตอนนี้ เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์จะต้องสัมผัสใกล้ชิดผู้ปวยและเผชิญความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อ ซึ่งนอกจากจะเป็นวิธีเก็บตัวอย่างที่ไม่เหมาะสม อีกทั้งสารคัดหลั่งที่ได้อาจขาดคุณภาพแล้ว ผลจากการทดสอบที่ได้ยังอาจคาดเคลื่อนอีกด้วย

หุ่นยนต์ตัวนี้จึงช่วยป้องกันไม่ให้เจ้าหน้ที่ทางการแพทย์ติดเชื้อ ปรับปรุงมาตรฐานของการเก็บตัวอย่างทางชีวภาพและรับประกันคุณภาพของตัวอย่างสารคัดหลั่งที่เก็บได้