“หม่อมเต่า”ตั้งวอร์รูมรองรับผลกระทบโควิด – 19

2020-03-10 05:00:31

“หม่อมเต่า”ตั้งวอร์รูมรองรับผลกระทบโควิด – 19

“หม่อมเต่า”ตั้งวอร์รูมรองรับผลกระทบโควิด – 19 บูรณาการทุกภาคส่วนอย่างมีเอกภาพ

เมื่อวันที่ 9 มี.ค. ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รมว.แรงงาน เป็นประธานการแถลงข่าวจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการรองรับสถานการณ์การว่างงาน จากผลกระทบโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (โควิด -19 )ของกระทรวงแรงงาน สำหรับศูนย์ข้อมูลฯ ดังกล่าว จัดตั้งขึ้น ณ ห้องแสงสิงแก้ว ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (War Room) ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี โดยศูนย์ฯ มีหน้าที่และอำนาจในการรวบรวมและประสานข้อมูลจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และสำนักงานแรงงานไทยในต่างประเทศ ทั้ง 13 แห่ง และหน่วยงานอื่นของภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง สำรวจฐานข้อมูลสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบ อาทิ ผู้ประกอบการสายการบิน ธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว โรงแรม ที่พัก เป็นต้น วางมาตรการในการช่วยเหลือ ผู้ประกอบการ นายจ้าง ลูกจ้าง เช่น หาตำแหน่งงานว่าง พัฒนาทักษะฝีมือ ให้สิทธิประโยชน์ และการคุ้มครอง ตามกฎหมายแรงงาน ประสานข้อมูลที่เกี่ยวข้องของกระทรวงแรงงาน กับหน่วยงานภาครัฐ รัฐบาล ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (PMOC) สำนักโฆษก เป็นต้น


ม.ร.ว.จัตุมงคลยังกล่าวถึง มาตรการป้องกันและเยียวยาลดผลกระทบของกระทรวงแรงงานในการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ของกระทรวงแรงงาน ในส่วนของแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคโควิด -19 กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางานและกรมพัฒนาฝีมือแรงงานสอนทำหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือแก่ผู้ใช้แรงงานและประชาชนทั่วไป ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ผู้ใช้แรงงานและประชาชนทั่วไปรู้จักวิธีการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ทั้งในและนอกประเทศ สำนักงานประกันสังคมแจ้งให้ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมสามารถเข้ารับการตรวจสุขภาพได้ที่โรงพยาบาลตามสิทธิโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานร่วมมือกับสถานประกอบการ/นายจ้าง เพื่อสำรวจลูกจ้าง หากพบว่ามีการเจ็บป่วยจะต้องประสานส่งต่อเพื่อเข้ารับการรักษาในทันที และด่านตรวจคนหางาน กรมการการจัดหางาน ณ สนามบินดอนเมืองและสนามบินสุวรรณภูมิ บูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) และกระทรวงสาธารณสุข เพื่อคัดกรองแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ

ส่วนมาตรการในการลดผลกระทบในระยะต่อไป กระทรวงแรงงาน จัดหางาน ตำแหน่งงานว่าง 81,562 อัตรา และจ้างบัณฑิตจบใหม่มาเป็นผู้ประสานงานโครงการของกระทรวงแรงงานในระดับพื้นที่ ฝึกอาชีพและจ้างงานเร่งด่วน เป้าหมายรวม 16,790 คน ปี 63 คงเหลือ งบประมาณ 30.89 ล้านบาท จำนวน 863 หลักสูตร ส่งเสริมให้สถานประกอบการพัฒนาฝีมือแรงงานพนักงาน ตาม พ.ร.บ.ฯ โดยให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี เงินกู้และเงินอุดหนุนจากกองทุนฯ

“กระทรวงแรงงาน เราขอสัญญาว่า เราจะดูแลแรงงานไทยทุกคน โดยใครอยากทำงาน ผมจะหางานให้ทำ ใครอยากมีฝีมือ ผมจะฝึกทักษะฝีมือให้ สิทธิประโยชน์พึงได้ จะต้องได้รับ แรงงานทุกคน ต้องได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย” รมว.แรงงาน กล่าวAdvertisement


แท็กที่เกี่ยวข้อง