ส่งมอบฝายสายธารร่วมใจสร้างฝายมีชีวิต

2020-03-06 17:45:33

ส่งมอบฝายสายธารร่วมใจสร้างฝายมีชีวิต

ที่ปรึกษา รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีส่งมอบฝายโครงการสายธารร่วมใจสร้างฝายมีชีวิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่บ้านโคกโก่ง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์


เมื่อวันที่ 6 มี.ค. ที่ฝายแก้งแต้ ลำห้วยแดง บ้านโคกโก่ง หมู่ 5 ต.กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดประธานเปิดพิธีส่งมอบฝาย โครงการสายธารร่วมใจสร้างฝายมีชีวิตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีนายชัยธวัธ เนียมศิริ ผวจ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายนิยม รัตนเย็นใจ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน นายสุนทร นาเมืองจันทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จ.กาฬสินธุ์ ผู้จัดการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาต่าง ๆ ในพื้นที่ ส่วนราชการ ประชาชน ร่วมในพิธี


นายสุนทร นาเมืองจันทร์ ผู้ช่วย ผอ.สำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัฐบาลได้เชิญหน่วยงานเสนอโครงการและกิจกรรมร่วม เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จึงได้ดำเนินโครงการสายธารร่วมใจ สร้างฝายมีชีวิตเฉลิมพระเกียรติ โดยมุ่งเน้นสนับสนุนการสร้างฝายแบบ ฝายมีชีวิต กล่าวคือ เป็นฝายชะลอน้ำ เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับดิน และชะลอการไหลของน้ำ เป็นแก้มลิงธรรมชาติในฤดูน้ำหลาก ช่วยป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติ โดยเฉพาะภัยแล้งและอุทกภัย รวมทั้งเป็นการกักเก็บน้ำไว้อุปโภค บริโภค และทำการเกษตรในฤดูแล้ง สร้างรายได้ให้กับประชาชนในชุมชน ตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมและผลประโยชน์ร่วมกันของธนาคาร ตามหลักการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืน


Advertisementแท็กที่เกี่ยวข้อง