"สวนสุนันทา"แจง นศ.ป่วยตายไม่ใช่โควิด-19

2020-03-06 15:35:04

"สวนสุนันทา"แจง นศ.ป่วยตายไม่ใช่โควิด-19

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาแจงนักศึกษาป่วยเสียชีวิตมิใช่จากการติดเชื้อโควิด-19

เมื่อวันที่ 6 มี.ค. รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (มร.สส.) เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีข่าวเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ว่ามีนักศึกษาของ มร.สส. เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัส โควิด-19 ข่าวนี้ได้ถูกส่งต่อๆ กันไป สร้างความหวั่นวิตกให้แก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตลอดจนสังคมภายนอกเป็นได้วิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง  ตนเองในฐานะรักษาราชการในตำแหน่งอธิการบดีก็มิได้นิ่งนอนใจ ได้สั่งการให้คณะวิทยาการจัดการ ดำเนินการสืบหาข้อเท็จจริงและรายงานให้ทราบ ผลปรากฏว่า นักศึกษาดังกล่าวได้เสียชีวิตเนื่องจากอวัยวะภายในล้มเหลวหลายระบบ ตามที่แพทย์ รพ.ปัตตานี ได้วินิจฉัย และปรากฏอยู่ในเอกสารใบมรณบัตรเลขที่ 0394397533 ของนักศึกษาผู้เสียชีวิตแล้ว จึงสรุปได้ว่า นักศึกษาดังกล่าว เสียชีวิตจากเหตุอื่น มิใช่จากการติดเชื้อโควิด-19 แต่อย่างใด และในส่วนของภาพรวมการเฝ้าระวังนั้น มหาวิทยาลัยได้ตระหนักในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก กิจกรรมใดๆ สุ่มเสี่ยงต่อการติดหรือแพร่กระจายเชื้อ ก็ได้กำหนดให้เลื่อนออกไป หรืองดจัดกิจกรรม แต่ในส่วนของการเรียนการสอน การสอบวัดผล ก็ได้ให้คณะและวิทยาลัยต่างๆ เพิ่มมาตรการในการฆ่าเชื้อ การคัดกรองด้วยการวัดอุณหภูมิทุกวัน ตลอดจนให้นักศึกษาและบุคลากรสวมหน้ากากอนามัยโดยตลอด บุคลากรหรือนักศึกษาที่มีอาการไม่สบาย ให้รีบพบแพทย์ทันที และปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์โดยเคร่งครัด วิธีปฏิบัติเหล่านี้ มหาวิทยาลัยได้กำหนดและดำเนินการอยู่แล้ว จึงขอให้มั่นใจว่า มร.สส. ได้ดำเนินการอย่างรัดกุมแน่นอน เพื่อสวัสดิภาพของนักศึกษา บุคลากร และสังคมในภาพรวม


แท็กที่เกี่ยวข้อง