ประกาศ 4 ประเทศเขตติดโรคติดต่ออันตราย

2020-03-05 19:10:10

ประกาศ 4 ประเทศเขตติดโรคติดต่ออันตราย

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ สธ.กำหนด 4 ประเทศเป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย “โควิด-19”

เมื่อวันที่ 5 มี.ค. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) พ.ศ. 2563 ลงนามโดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.สาธารณสุข ให้ 4 ประเทศเป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) คือ 1. สาธารณรัฐเกาหลี (Republic of Korea) 2.สาธารณรัฐประชาชนจีน (People's Republic of China) รวมถึงเขตบริหารพิเศษมาเก๊า (Macao) และเขตบริหารพิเศษฮ่องกง (Hong Kong) 3. สาธารณรัฐอิตาลี (talian Republic) และ 4.สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน (Islamic Republic of Iran) ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

อ่านรายละเอียด http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/052/T_0013.PDF

แท็กที่เกี่ยวข้อง