"บิ๊กป้อม"กำชับแก้ปัญหา IUU ให้ยั่งยืน

2020-03-05 11:26:57

"บิ๊กป้อม"กำชับแก้ปัญหา IUU ให้ยั่งยืน

"บิ๊กป้อม"กำชับ คกก.นโยบายการประมงแห่งชาติ เดินหน้าแก้ไขปัญหา IUU ให้ยั่งยืน เห็นชอบมาตรการคนต่างด้าว ป้องกันขาดแคลนแรงงานประมงทะเล ยืนยัน รัฐบาลพร้อมช่วยเหลือชาวประมงที่ได้รับความเดือดร้อน

เมื่อ 5 มี.ค. พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผู้ช่วยโฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า  วันนี้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่2/2563 ได้พิจารณาเห็นชอบเรื่องที่สำคัญต่อการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU) ได้แก่เห็นชอบร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องการออกหนังสือคนประจำเรือ เพื่อผ่อนผันและอำนวยความสะดวกการทำประมงทะเล และเห็นชอบร่างประกาศ มท. เรื่องการยกเว้นข้อห้ามมิให้คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักร(กัมพูชา ลาวและเมียนม่า) เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคประมงทะเล รวมถึงเห็นชอบการจัดส่งคำสั่งคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจฉบับแปลภาษาอังกฤษให้สหภาพยุโรปได้มีความเข้าใจ และแสดงความโปร่งใส ความจริงใจในการแก้ปัญหา IUU และเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบการทำประมงต่อสัตว์ทะเลหายาก และสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม รวมถึงเห็นชอบให้ดำเนินการนำเรือประมงออกนอกระบบ เพื่อการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยังยืน

พล.อ.ประวิตร ได้กำชับคณะกรรมการให้เร่งขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย(IUU) อย่างจริงจัง โปร่งใส โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บังคับใช้กฎหมายควบคู่กับการผ่อนปรนการประกอบการทำประมงทะเลอย่างเหมาะสม การปรับปรุงกฎหมายจะต้องให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และต้องไม่ขัดต่อพันธกรณีระหว่างประเทศ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารทรัพยากรประมงทะเลที่ยังยืน ทั้งนี้พล.อ.ประวิตร ได้ขอให้ทุกหน่วยงานมีการสร้างการรับรู้ความเข้าใจให้ผู้ประกอบการ และแรงงานประมงตลอดจนประชาชน ได้รับทราบเพื่อมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาร่วมกันต่อไป

แท็กที่เกี่ยวข้อง