"อนุทิน"ประกาศ 9 ประเทศเป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย

2020-03-03 17:40:43

"อนุทิน"ประกาศ 9 ประเทศเป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย

รมว.สาธารณสุขลงนามประกาศ สธ. ระบุ  9 ประเทศเป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย "โรคโควิด 19" 

เมื่อวันที่ 3 มี.ค. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สาธารณสุข ได้ลงนามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง ท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 พ.ศ. 2563 ระบุว่า ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (CoronavirusDisease 2019 (COVID-19)) ได้แพร่อย่างรวดเร็วและกว้างขวางไปหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งมีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก ประกอบกับเมื่อวันที่ 3 ม.ค.2563 องค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้การระบาดของโรคดังกล่าวเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ (Public health emergency of international concern (PHEIC) จึงได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโศโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Dsease 2019 (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตราย ตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พศ 2558 อย่างไรก็ดีประเทศไทย เป็นประเทศที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดการติดต่อของโรคดังกล่าวที่มากับผู้เดินทางจากนอกราชอาณาจักร ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคที่อาจจะเข้ามาภายในราชอาณาจักร และเพื่อให้การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า "ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ท้องที่นอกราชอาณาจักร ที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโรคโควิด 19 พ.ศ 2563

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ชบังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตันไป

ข้อ 3 ให้ท้องที่นอกราชอาณาจักรดังต่อไปนี้ เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย

1. ญี่ปุ่น

2. สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

3. สาธารณรัฐเกาหลี

4. สาธารณรัฐประชาชนจีน รวมถึงเขตบริหารพิเศษ มาเก๊า และเขตบริหารพิเศษฮ่องกง

5. ไต้หวัน

6.) สาธารณรัฐฝรั่งเศส

7. สาธารณรัฐสิงคโปร์

8. สาธารณรัฐอิตาลี

9. สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน

ล่าสุดสำนักสารนิเทศ ซึ่งดูแลงานประชาสัมพันธ์กระทรวงสาธารณสุข ได้แจ้งต่อสื่อมวลชน ระบุว่า เรียน สื่อมวลชน เกี่ยวกับประกาศประเทศเขตติดโรคติดต่ออันตราย เนื่องจากมีการแก้ไขข้อมูลใหม่ จึงต้องรอประกาศใหม่

แท็กที่เกี่ยวข้อง