สงสัยป่วยโควิด-19 แจ้งทันทีฝ่าฝืนปรับ 2 หมื่น

2020-03-02 15:55:12

สงสัยป่วยโควิด-19 แจ้งทันทีฝ่าฝืนปรับ 2 หมื่น

กรมควบคุมโรคแจงโควิด-19 ประกาศให้เป็นโรคติดต่ออันตราย มีผลบังคับใช้ 1 มี.ค.2563  หากพบผู้มีเหตุสงสัยว่าป่วย มีอาการป่วย เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ เหนื่อยหอบ ปอดอักเสบ มีประวัติเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง พื้นที่ที่มีการระบาดของโรค ต้องแจ้งทันที ฝ่าฝื่นมีโทษปรับไม่เกิน 2หมื่นบาท

เมื่อวันที่ 2 มี.ค.ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้ชี้แจงเร่ื่องน่ารู้เกียวกับโควิด-19 ที่ประกาศให้เป็นโรคติดต่ออันตราย มีผลบังคับใช้ 1 มี.ค.2563 เป็นต้นไป  หากพบผู้มีเหตุสงสัยว่าป่วย/ มีอาการป่วย เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ เหนื่อยหอบ หรือปอดอักเสบ และมีประวัติเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง พื้นที่ที่มีการระบาดของโรค ต้องแจ้งทันที ฝ่าฝื่นมีโทษปรับไม่เกิน 2หมื่นบาท 

การป้องกันและควบคุมโรค ม.35 ผู้ว่าราชการจังหวัด / กทม. โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด /กทม. กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน ปิดตลาด ปิดสถานประกอบการ /จำหน่ายอาหาร ปิดสถานผลิต/จำหน่ายเครื่องดื่ม ปิดดรงงาน ปิดสถานที่ชุมนุม ปิดโรงมหรสพ ปิดสถานศึกษา ปิดสถานที่อื่นใด ไว้เป็นการชั่วคราว รวมทัั้งสั่งให้ผู้ที่เป็น /สงสั้ยว่าเป็นโรค หยุดประกอบอาชีพเป็นการชั่วคราว ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกดิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 


AdvertisementAdvertisementขอบคุณกรมควบคุมโรค


แท็กที่เกี่ยวข้อง