สุดยอด! อุทัยธานีนำร่องส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยรถพลังงานไฟฟ้า

2017-09-02 10:00:17

สุดยอด! อุทัยธานีนำร่องส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยรถพลังงานไฟฟ้า

จังหวัดอุทัยธานีเป็นจังหวัดที่ธรรมชาติสวยงาม แวดล้อมไปด้วยป่า ต้นไม้ ลำธาร กับสรรพสัตว์นานาชนิด มนุษย์และธรรมชาติอยู่ร่วมกับมาหลายชั่วอายุคน คนจังหวัดอุทัยธานีมีวิถีชีวิตดำรงความเป็นอยู่กับการทำเกษตรกรรม การทำนาปลูกข้าว สวนยางพารา ฟาร์มเห็ดและแปรรูป ผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค้าสินค้าต่างๆ

นายศุภโชค สระทองขำ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ริเริ่มโครงการ ส่งเสริมหมู่บ้านอัตลักษณ์ OTOP เพื่อการท่องเที่ยว 8 อำเภอ จังหวัดอุทัยธานี และนำรถพลังงานไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้นำนักท่องเที่ยวเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เนื่องจากพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานสะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รถพลังงานไฟฟ้าไม่ก่อให้เกิดมลพิษ ทั้งนี้ได้รับการตอบรับจากคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวอย่างล้นหลาม

จังหวัดอุทัยธานีเป็นแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน เนื่องจากหลายสถานที่ท่องเที่ยวในปัจจุบัน มีมลพิษ ธรรมชาติเสื่อมโทรม ผู้คนจึงไปเที่ยวน้อยลง ด้วยเหตุนี้จึงเลือกการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เป็นแนวทางสำคัญของจังหวัด