เปิดระเบียบกู้เงินซื้อบ้าน จ.ส.อ.กราดยิง (คลิป)

2020-02-12 18:15:30

เปิดระเบียบกู้เงินซื้อบ้าน จ.ส.อ.กราดยิง (คลิป)

Advertisement

เปิดระเบียบ "เงินกู้ อทบ.เพื่อการเคหสงเคราะห์" จ.ส.อ.กราดยิงโคราช ตามยศกู้ซื้อบ้านได้ไม่เกิน 1.5 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.5 ต่อปี กรณีเป็นสิ่งปลูกสร้างแบ่งจ่ายเป็น 3 งวด ในอัตราส่วน 2 ต่อ 1 ต่อ 1 โดยงวดที่ 3 ตามเอกสารจ่าย 3.75 แสน เมื่อระบบประปา ไฟฟ้าแล้วเสร็จ พร้อมเข้าอยู่อาศัย มีทะเบียนบ้านเรียบร้อย


เมื่อวันที่ 12 ก.พ. ทีมข่าวนิว 18 ตรวจสอบ “ระเบียบคณะกรรมการควบคุมการดำเนินงาน กิจการออมทรัพย์ข้าราชการกองทัพบกว่าด้วยการดำเนินงานกิจการออมทรัพย์ข้าราชการกองทัพบก พ.ศ.2557"  ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการกู้เงินเพื่อการเคหะ ที่อาจเกี่ยวข้องกับกรณีของ จ.ส.อ. โดยเงินกู้ออมทรัพย์ข้าราชการกองทัพบก ประเภทเพื่อการเคหสงเคราะห์ หมายถึง เงินที่ให้ผู้ฝากกู้ ไปซื้อบ้านพร้อมที่ดิน ซื้อห้องชุด หรือปลูกสร้างอาคารที่พักอาศัยในที่ดินตนเองหรือคู่สมรส หรือกู้ไปเพื่อการไถ่ถอนจำนอง หรือไถ่ถอนจากการขายฝาก โดยมีที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุดเป็นหลักประกันเงินกู้ โดยใช้คำย่อว่า "เงินกู้ อทบ.เพื่อการเคหสงเคราะห์"

ผู้กู้ต้องมีหลักเกณฑ์คร่าวๆ คือ เป็นข้าราชการกองทัพบกประจำการ รับราชการมาไม่น้อยกว่า 1 ปี มีอายุไม่เกิน 55 ปี ต้องมีเงินรายเดือนสุทธิหลังจากหักเงินงวดชำระหนี้เงินกู้แล้ว เหลือไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของเงินได้รายเดือน

สำหรับวงเงินกู้ ระดับพลอาสาสมัคร – จ.ส.อ. กู้ได้ไม่เกิน 1.5 ล้านบาท ร.ต.-ร.อ.กู้ได้ไม่เกิน 2 ล้านบาท ระดับ พ.ต.-พ.ท.กู้ได้ไม่เกิน 3 ล้านบาท และ พ.อ.ขึ้นไป กู้ได้ไม่เกิน 5 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ร้อยละ 5.5 ต่อปี มีระยะเวลาผ่อนชำระตั้งแต่ 10-30 ปี นับอายุของผู้กู้เป็นเกณฑ์

ในการจ่ายเงินกู้ กรณีเป็นสิ่งปลูกสร้างอาคารจะแบ่งจ่ายเป็น 3 งวด ตามงวดงานในอัตราส่วน 2 ต่อ 1 ต่อ 1 ของยอดเงินที่อนุมัติให้กู้ และเมื่อได้จดทะเบียนจำนองแล้ว


กรณีของ จ.ส.อ. ที่กู้เงินได้ 1.5 ล้านบาท จะได้เงินงวดที่ 1 คือ 7.5 แสนบาท เมื่อเทคานคอดิน และตั้งเสาแล้วเสร็จงวดที่ 2 จ่าย 3.75 แสนบาท เมื่องานก่อสร้างตั้งวงกบประตู้ พื้น ผนัง หลังคาแล้วเสร็จ งวดที่ 3 จ่ายที่เหลือ 3.75 แสนบาท เมื่อระบบประปา ไฟฟ้าแล้วเสร็จ พร้อมเข้าอยู่อาศัย และมีทะเบียนบ้านเรียบร้อย และผู้กู้ต้องทำประกันอัคคีภัยไว้ตลอดระยะเวลาตามสัญญาจำนอง มีมูลค่าไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของราคาอาคาร หรือห้องชุด โดยต้องระบุให้กรมสวัสดิการทหารบกเป็นผู้รับประโยชน์ และผู้เอาประกันอัคคีภัย ต้องมอบกรมธรรม์ไว้กับกองทัพบก

นอกจากนี้ ผู้กู้สามารถทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองการกู้เงิน อทบ.เพื่อการเคหสงเคราะห์ได้ โดยจำนวนเงินเอาประกัน จะมีมูลค่าไม่น้อยกว่าหนี้เงินกู้และคุ้มครองตลอดระยะเวลาสัญญาจำนอง โดยกรมธรรม์ประกันชีวิต ต้องระบุให้กรมสวัสดิการทหารบก เป็นผู้รับประโยชน์ลำดับแรก และต้องมอบกรมธรรม์ประกันชีวิต เอาไว้ให้กับกองทัพบก ตลอดระยะเวลาที่ทำประกันชีวิต

ดังนั้นจะเห็นได้ว่า จ.ส.อ.ได้ทำเอกสารเพื่อขอเบิกเงินกู้งวดสุดท้าย และได้รับการอนุมัติแล้ว อย่างไรก็ตามเนื่องจากบ้านหลังนี้ ราคายังไม่แน่ชัดว่าเท่าไหร่ แต่ที่แน่ชัด คือภายหลังจาก จ.ส.อ.เสียชีวิตไป บ้านหลังนี้จะต้องตกเป็นของกองทัพบกตามระเบียบ


แท็กที่เกี่ยวข้อง