“ชวน”ชี้ร่าง พ.ร.บ.งบอภิปรายมากแล้วน่าจะประหยัดเวลาได้

2020-02-12 12:25:58

“ชวน”ชี้ร่าง พ.ร.บ.งบอภิปรายมากแล้วน่าจะประหยัดเวลาได้

Advertisement

“ชวน”ระบุร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 2563 ในวาระที่ 2 ส.ส.อภิปรายกันเต็มที่มาแล้ว กระบวนการจากนี้น่าจะประหยัดเวลาลงไปได้

เมื่อวันที่ 12 ก.พ. ที่รัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในวาระที่ 2 – 3 ในวันที่ 13 ก.พ. ว่า เรื่ององค์ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นหน้าที่ของฝ่ายรัฐบาลเสียงข้างมากและ ส.ส.ทุกคน ทั้งนี้เป็นเรื่องที่ค้างการพิจารณามาพอสมควรแล้ว จึงต้องหาทางช่วยกันเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เมื่อมีการเริ่มต้นในวาระที่ 2 ใหม่ ส.ส.ย่อมมีสิทธิอภิปรายได้เต็มที่ แต่เนื่องจากเคยอภิปรายกันเต็มที่มาแล้ว ดังนั้นกระบวนการจากนี้น่าจะประหยัดเวลาลงไปได้ ประกอบกับ ส.ส.ย่อมทราบดีว่าเป็นเรื่องที่พิจารณากันมาแล้ว คงจะไม่มีการลงรายละเอียดกันมากนัก อย่างไรก็ตามยังไม่ได้กำหนดกรอบการพิจารณาแต่คิดว่าการพิจารณาไม่น่าจะช้า อยากให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันอย่างน้อยกฎหมายนี้เป็นกฎหมายสำคัญที่ต้องมีเงินไปใช้จ่ายสำหรับทุกองค์กร