วุฒิสภาเห็นชอบ 4 ตุลาการศาล รธน.

2020-02-11 19:05:02

วุฒิสภาเห็นชอบ 4 ตุลาการศาล รธน.

Advertisement

วุฒิสภาประชุมลับเห็นชอบ 4 ว่าที่ตุลาการศาล รธน.  ไม่เห็นชอบ "ชั่งทอง"

เมื่อวันที่ 11 ก.พ. ที่รัฐสภา มีการประชุมวุฒิสภา โดยนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาเห็นชอบบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จำนวน 5 คน ประกอบด้วย 1.นายอุดม สิทธิวิรัชธรรม ประธานแผนกคดีคำสั่งคำร้องและขออนุญาตฎีกาในศาลฎีกา 2.นายวิรุฬ แสงเทียน ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา 3.นายจิรนิติ หะวานนท์ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา 4.นายชั่งทอง โอภาสศิริวิทย์ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด และ 5.นายนภดล เทพพิทักษ์ อดีตอธิบดีกรมเอเชียใต้ตะวันออกกลางและแอฟริกา ตามที่คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อ โดยมีพล.อ.อู้ด เบื้องบน ส.ว. เป็นประธานกรรมาธิการ

ทั้งนี้เป็นการประชุมลับเพื่อพิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการก่อนที่จะให้ส.ว.เข้าคูหากาบัตรลงคะแนนให้ความเห็นชอบรายชื่อทั้ง 5 คน โดยผู้ได้รับความเห็นชอบจะต้องได้รับคะแนนเกินกึ่งหนึ่งของจำนวน ส.ว. 250 คน หรือ 125 เสียงขึ้นไป ผลปรากฎว่า นายอุดมได้คะแนนเห็นชอบ 216 คะแนน ไม่เห็นชอบ 3 คะแนน นายวิรุฬได้คะแนนเห็นชอบ 216คะแนน ไม่เห็นชอบ 3 คะแนน นายจิรนิติได้คะแนนเห็นชอบ 217คะแนน ไม่เห็นชอบ 2 คะแนน นายชั่งทองได้คะแนนเห็นชอบ 52 คะแนน ไม่เห็นชอบ 139 คะแนน ไม่ออกเสียง 28 คะแนน และนายนภดลได้คะแนนเห็นชอบ 203 คะแนน ไม่เห็นชอบ 12 คะแนน ไม่ออกเสียง 4 คะแนน ทำให้นายอุดม นายวิรุฬ นายจิรนิติ นายนภดล ได้รับเลือกเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ขณะที่นายชั่งทองได้คะแนนเห็นชอบไม่ถึง 125 คะแนน จึงไม่ได้รับการคัดเลือก ทั้งนี้ส.ว.จะแจ้งไปยังประชุมใหญ่ศาลปกครองสูงสุดให้รับทราบเพื่อให้สรรหาคนใหม่ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน ส่วน 4 คนที่ได้รับความเห็นชอบ ตามขั้นตอนต้องลาออกจากตำแหน่งที่สังกัดในปัจจุบันภายใน 15 วัน

จากนั้นสำนักงานเลขาธิการศาลรัฐธรรมนูญจะนัดประชุม 4 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่ดำรงตำแหน่งปัจจุบันและยังไม่พ้นวาระ ร่วมกับ 4 ว่าที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อเลือกประธานศาลรัฐธรรมนูญ จากนั้นจะให้นายพรเพชรนำรายชื่อประธานศาลรัฐธรรมนูญคนใหม่ และ 4ว่าที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกล้าฯ ต่อไป

แท็กที่เกี่ยวข้อง