ราชทัณฑ์ไล่ออกผู้คุมประพฤติมิชอบ

2020-02-07 16:55:33

ราชทัณฑ์ไล่ออกผู้คุมประพฤติมิชอบ

Advertisement

อ.ก.พ. กรมราชทัณฑ์มีมติไล่ออก ไห้ออกข้าราชการที่กระทำผิดวินัย  10 ราย

เมื่อวันที่ 7 ก.พ. พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า กรมราชทัณฑ์ได้จัดการประชุม อ.ก.พ. กรมราชทัณฑ์ เพื่อพิจารณาลงโทษข้าราชการ ที่ทำผิดวินัย มีพฤติการณ์ที่เสื่อมเสีย ทำให้ประชาชนเกิดความไม่เชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ โดยที่ประชุมมีมติลงโทษข้าราชการที่กระทำผิดวินัย จำนวนทั้งสิ้น 10 ราย โดยมีมติไล่ออกจากราชการ จำนวน 9 ราย มีพฤติการณ์ต่าง ๆ ได้แก่ 1. ทุจริตต่อหน้าที่ราชการในการสั่งซื้อสินค้ามาจำหน่ายที่ร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง 2. ลักลอบนำโทรศัพท์มือถือเข้าไปให้ผู้ต้องขังในเรือนจำ 3. ยื่นหนังสือลาออกแล้วไม่มาปฏิบัติหน้าที่ราชการติดต่อกันเกิน 15 วัน 4. ยักยอกเงินฝากผู้ต้องขังไปเป็นประโยชน์ส่วนตัว 5. และ 6. มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับการลักลอบนำยาเสพติด และสิ่งของต้องห้ามเข้าไปภายในเรือนจำ 7. เรียกรับผลประโยชน์จากผู้ต้องขังและญาติผู้ต้องขัง  8. ไม่มาปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิน 15 วัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 9. เรียกรับทรัพย์สินเพื่อจูงใจ  เจ้าพนักงานและกรรโชกทรัพย์ผู้อื่น อีกทั้ง ที่ประชุมยังมีมติให้ออกจากราชการอีก จำนวน 1 ราย  ด้วยพฤติการณ์ของเจ้าหน้าที่มีมลทินมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน ถ้าให้รับราชการต่อไป จะเป็นการเสียหายแก่ราชการ

พ.ต.อ.ณรัชต์ กล่าวต่อว่า กรมราชทัณฑ์ ได้เน้นย้ำให้ข้าราชการในสังกัดยึดถือปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด แต่ยังมีข้าราชการส่วนน้อยที่มีพฤติการณ์กระทำผิด จึงได้มีการพิจารณาลงโทษข้าราชการที่กระทำผิด เพื่อมิให้เป็นแบบอย่างกับข้าราชการอื่น ๆ ตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ราชทัณฑ์ต่อไป

แท็กที่เกี่ยวข้อง