ราชทัณฑ์ติวเข้มพัศดีเรือนจำรุ่นที่ 69

2020-02-06 23:50:30

ราชทัณฑ์ติวเข้มพัศดีเรือนจำรุ่นที่ 69

Advertisement

ราชทัณฑ์ติวเข้มพัศดีเรือนจำรุ่นที่ 69 ช่วยขับเคลื่อนการบริหารเรือนจำและทัณฑสถาน

เมื่อวันที่ 6 ก.พ. พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร พัศดีเรือนจำ รุ่นที่ 69 ณ กรมราชทัณฑ์ ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 


กรมราชทัณฑ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจสำคัญต่อสังคม ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองประชาชนให้เกิดความปลอดภัยด้วยการควบคุมและอบรมแก้ไขผู้กระทำผิด มุ่งหวังให้สามารถปรับเปลี่ยนความคิด ทัศนคติในการดำรงชีวิตและพัฒนาปรับปรุงคน เพื่อไม่ให้เขาเหล่านี้หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีก นอกจากภารกิจดังกล่าวแล้ว กรมราชทัณฑ์ยังได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่เป็นข้าราชการราชทัณฑ์ผู้ปฏิบัติหน้าที่พัศดีเรือนจำ ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบรองลงมาจากผู้บัญชาการเรือนจำและผู้อำนวยการทัณฑสถาน ซึ่งมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากในการช่วยขับเคลื่อนการบริหารเรือนจำและทัณฑสถานตามนโยบายของกรมราชทัณฑ์ จึงได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร พัศดี เรือนจำ ขึ้น โดยการอบรมหลักสูตร พัศดีเรือนจำ ในครั้งนี้ ถือเป็น รุ่นที่ 69 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 ก.พ. ถึง 27 มี.ค.2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในงานราชทัณฑ์อย่างแท้จริง สามารถนำยุทธศาสตร์และนโยบายของผู้บริหารไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเหมาะสม รวมทั้งเสริมสร้างความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจให้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีวินัยและคุณธรรม เพื่อให้มีคุณลักษณะที่เหมาะสมพร้อมปฏิบัติหน้าที่ซึ่งรับผิดชอบที่สูงขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 60 คน เป็นข้าราชการดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ จำนวน 45 คน และดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน จำนวน 15 คน โดยการอบรมหลักสูตรดังกล่าว ได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติที่ได้รับความร่วมมือจาก ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เข้าร่วมให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรนี้อีกด้วย

แท็กที่เกี่ยวข้อง