ทส.รุกอาคารภาครัฐต้นแบบจัดการน้ำเสีย

2020-02-05 18:55:39

ทส.รุกอาคารภาครัฐต้นแบบจัดการน้ำเสีย

Advertisement

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินหน้าโครงการอาคารราชการต้นแบบด้านการจัดการน้ำเสีย

เมื่อ​วันที่ 5 ก.พ. กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) จัดงานมอบนโยบาย“โครงการอาคารราชการต้นแบบด้านการจัดการน้ำเสีย”ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 3 - 4 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการ และคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กทม. โดยมีนายนพดล พลเสน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานเปิดงานและมอบนโยบายการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐในการลดการระบายน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำ การแก้ไขปัญหาน้ำเสียและยกระดับคุณภาพน้ำ

นายนพดล กล่าวว่า อาคารของหน่วยงานภาครัฐที่มีจำนวนมากและกระจายอยู่ในทุกพื้นที่ เป็นสาเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดน้ำเสียจากกิจกรรมการใช้น้ำภายในอาคาร ซึ่งอาคารบางประเภทและบางขนาดถูกกำหนดให้เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อมตามมาตรา 69 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และมีหน้าที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามที่กฎหมายสิ่งแวดล้อมกำหนดในการควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร อีกทั้งหน่วยงานภาครัฐ ยังเป็นหน่วยงานที่ประชาชนให้ความเชื่อถือและเชื่อมั่น จึงต้องปฏิบัติให้เป็นแบบอย่าง และเป็นต้นแบบที่ดีให้กับภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และให้ความสำคัญในการจัดการน้ำเสียจากอาคารของตน ให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ที่ผ่านมา คพ. ที่ได้เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล และหน่วยงานอิสระในกำกับของรัฐ ให้เข้าร่วมโครงการอาคารราชการต้นแบบด้านการจัดการน้ำเสียเพื่อพัฒนาไปเป็นเป็นแบบอย่างที่ดีด้านการจัดการน้ำเสีย และมีการระบายน้ำทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด ซึ่งปัจจุบันมีหน่วยงานที่สมัครเข้าร่วมโครงการแล้ว จำนวน 194 หน่วยงาน อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 91 หน่วยงาน และพื้นที่ต่างจังหวัด 103 หน่วยงานสำหรับหน่วยงานที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ คพ. และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16 จะลงพื้นที่ตรวจสอบการระบายน้ำทิ้ง และให้คำแนะนำแนวทางการจัดการน้ำเสียพร้อมทั้งจัดอบรมให้คำปรึกษาเชิงเทคนิค และศึกษาดูงานด้านการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย


นายนพดล กล่าวต่อว่า หน่วยงานราชการต้นแบบด้านการจัดการน้ำเสียจะต้องมีนโยบาย มาตรการในการจัดการน้ำเสียและการประหยัดน้ำที่ชัดเจน มีคณะทำงานหรือผู้รับผิดชอบดูแลระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพอยู่สม่ำเสมอ การระบายน้ำทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด ซึ่งจะได้รับโล่เชิดชูเกียรติอาคารราชการต้นแบบด้านการจัดการน้ำเสีย พร้อมทั้งการประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานต้นแบบ สำหรับหน่วยงานที่ระบายน้ำทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อมไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดจะมีหนังสือแจ้งให้กำกับดูแลการจัดการน้ำเสียและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดการดำเนินการดังกล่าวเป็นมาตรการในการผลักดันให้หน่วยงานราชการตื่นตัวและให้ความสำคัญในการจัดการน้ำเสียของหน่วยงาน ป้องกันการระบายน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำอย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้คุณภาพน้ำดีขึ้น สามารถยกระดับคุณภาพน้ำ และประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำได้มากขึ้น


แท็กที่เกี่ยวข้อง