ศาล รธน.นัด 7 ก.พ.วินิจฉัยร่าง พ.ร.บ.งบปี 63

2020-02-05 18:25:27

ศาล รธน.นัด 7 ก.พ.วินิจฉัยร่าง พ.ร.บ.งบปี 63

Advertisement

ศาล รธน.นัดแถลงด้วยวาจา ลงมติร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 2563 ตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือไม่ 7 ก.พ. ส่วนคดียุบพรรคอนาคตใหม่ ให้พยาน 17 ปาก เลขาธิการ กกต.ส่งเอกสารภายใน 12 ก.พ. ก่อนอ่านคำวินิจฉัย 21 ก.พ.

เมื่อวันที่ 5 ก.พ. สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้เผยแพร่เอกสารข่าว ระบุว่า ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้ประชุมปรึกษาพิจารณาคดีที่สำคัญและเป็นที่สนใจ รวม 2 เรื่อง ดังนี้ 1. กรณีประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งความเห็นของ ส.ส.ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 148 วรรคหนึ่ง (1) ว่า ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือไม่ โดยผลการพิจารณา ศาลรัฐธรรมนูญได้อภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยแล้ว เห็นว่าคดีมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะวินิจฉัยไต้ โดยไม่จำต้องทำการไต่สวน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.)ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2561 มาตรา 58 วรรคหนึ่ง และกำหนดประเด็นที่ต้องพิจารณาวินิจฉัย พร้อมทั้งนัดแถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือ และลงมติ ในวันศุกร์ที่ 7 ก.พ.นี้ เวลา 13.30 น.

2.กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยเพื่อมีคำสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ ผลการพิจารณา ศาลรัฐธรรมนูญได้อภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยแล้ว เห็นว่า ตามคำร้องของผู้ร้องและคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาคดี พอวินิจฉัยได้ ไม่จำต้องทำการไต่สวนพยานบุคคล แต่เพื่อประโยชน์ แห่งการพิจารณา ให้พยานบุคคล รวม 17 ปาก ตามที่ผู้ถูกร้องยื่นบัญชีระบุพยาน จัดทำบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็นเป็นหนังสือยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในวันที่ 12 ก.พ.นี้ และให้เลขาธิการ กกต. ในฐานะผู้เกี่ยวข้องจัดทำความเห็นเป็นหนังสือและส่งเอกสารต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในวันที่ 12 ก.พ. ตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 27วรรคสาม และนัดอ่านคำวินิจฉัยในวันศุกร์ที่ 21 ก.พ. เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องพิจารณาคดี ชั้น 3 ศาลรัฐธรรมนูญ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธ.ค.2550 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์

แท็กที่เกี่ยวข้อง