“ธรรมกาย”มอบของขวัญวันเด็กกว่า 50,000 ชิ้น

2020-01-12 18:50:55

“ธรรมกาย”มอบของขวัญวันเด็กกว่า 50,000 ชิ้น

Advertisement

งานวันเด็ก 63 @ วัดพระธรรมกาย น้อมนำพระบรมราโชวาท “ความรู้ และคุณธรรม เป็นรากฐานของความดีความเจริญทุกอย่าง” เป็นแนวทางการจัดกิจกรรมเก่งและดี – เด็กและผู้ปกครองคึกคักนับหมื่น – ผู้ใหญ่ใจดีออกร้านอาหารกว่า 120 ร้าน มอบของขวัญกว่า 50,000 ชิ้น


เมื่อวันที่  11 ม.ค.ที่ผ่านมา พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) พร้อมด้วยพระครูวิจิตรอาภากร เจ้าคณะอำเภอคลองหลวง เจ้าอาวาสวัดสว่างภพ, พระครูศรีธัญญาภรณ์ เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี, พระครูสังฆรักษ์รังสฤษดิ์ อิทฺธิจินฺตโก เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย, พระวิเทศธรรมาภรณ์ ประธานมูลนิธิธรรมกาย, พระพรชัย พลวธมฺโม ประธานองค์การพุทธโลก พระสังฆาธิการ คณะสงฆ์ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ประธานนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ผู้แทนองค์กรภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม อาทิ พลตำรวจโทคำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง ประธานมูลนิธิมงคล-จงกล ธูปกระจ่าง, นายอนาวิล รัตนสถาพร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 จังหวัดปทุมธานี, ดร.วิระศักดิ์ ฮาดดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม, ดร.ศักดิ์ชัย เสาะแสวง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม, นางสาวสุดาลักษณ์ ชินวิรารัฒน์ ประธานชมรมรักษ์บวร รักษ์ศีล 5 ปทุมธานี ในอุปถัมภ์พระธรรมรัตนาภรณ์, นางนิภาวรรณ กอพัฒนชิรวุธ นายกพุทธสมาคมจังหวัดปทุมธานี, นายพงศธรรศ รุจิพุฒธัยพัต นายกสมาคมนักข่าวปทุมธานี, นายธเนศ รื่นกลิ่น ประธานสมาพันธ์หมู่บ้านจัดสรรอำเภอคลองหลวง, นางสาวบุญจันทร์ บ่อไทย กรรมการมูลนิธิธรรมกาย เป็นต้น ได้ร่วมในพิธีเปิด และเยี่ยมชมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ปีที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563 “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย” ซึ่งจัดโดยคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี และภาคีเครือข่ายฯ กว่า 30 องค์กร ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ณ อาคารโถงช้างเอราวัณ และศูนย์นวัตกรรมรักษ์วัด รักษ์สิ่งแวดล้อม วัดพระธรรมกาย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์ให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก ช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กเป็นพิเศษ สนใจในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนเด็กให้มีศีลธรรมเจริญเติบโตเป็นคนเก่งและดี ด้วยการประสานความร่วมมือทุกภาคส่วน จัดกิจกรรมวิถีพุทธเชิงสาธารณสงเคราะห์ ผ่านการจัดแสดงนิทรรศการ กิจกรรม และสื่อนวัตกรรมทางพระพุทธศาสนา ในรูปแบบที่ทันสมัย น่าสนใจ โดยได้รับความสนใจจากเด็ก และผู้ปกครองที่อาศัยอยู่ในพื้นที่วงรอบของวัดพระธรรมกาย สนใจเข้าร่วมงานฯ จำนวนกว่า 10,000 คน ซึ่งผู้เข้าร่วมงานฯ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากได้รับการสนับสนุนการจัดงานฯ จากวัดพระธรรมกาย, มูลนิธิธรรมกาย, เครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก, องค์กรภาคีเครือข่าย และผู้มีจิตศรัทธา


นายองอาจ ธรรมนิทา โฆษกคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย ผู้ประสานการจัดงานฯ กล่าวว่า “สำหรับรูปแบบกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 นี้ คณะกรรมการจัดงานฯ ต่างพร้อมใจกันเป็นสมานฉันท์ เพื่อสนองตามพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานไว้ว่า ความรู้ และคุณธรรม เป็นรากฐานของความดีความเจริญทุกอย่าง จึงสร้างสรรค์กิจกรรมในรูปแบบสนุก น่าสนใจ ได้ธรรมะ โดยสร้างกระบวนการศึกษาอบรม และสอดแทรกความรู้ทางด้านศีลธรรม ลงสู่กิจกรรมต่างๆ อาทิ การจัดแสดงนิทรรศการสื่อนวัตกรรมทางพระพุทธศาสนา โรงเรียนแจ่มว้าววิทยา ตอน ผอ อี ผี เพื่อปลูกฝังนิสัยละชั่ว ทำดี และหมั่นทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใส ตามคำสอนเรื่องกฎแห่งกรรมในพระไตรปิฎก, กิจกรรม Save the World รวมพลเด็กรักษ์โลก ปลูกฝังนิสัยรับผิดชอบต่อสังคม เริ่มต้นจากสิ่งแวดล้อมรอบตัว โดยภายในงานมีการสอนคัดแยกขยะ เศษอาหาร ก่อนทิ้ง โดยมีอาสาสมัครพี่เลี้ยงให้ความรู้, กิจกรรมไหว้พระ รับพร ปลูกฝังนิสัยความเคารพตามแนวทางของพระพุทธศาสนา, กิจกรรมชุมชนคนใจดี เล่นเกมส์ประเทืองปัญญา โดยองค์กรภาคีเครือข่ายฯ อาทิ องค์กรพุทธโลก, สมาพันธ์หมู่บ้านจัดสรรอำเภอคลองหลวง, องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการให้บริการตัดผมฟรี โดยทีมงาน MAX U-TURN, การจัดแสดงรถฮาร์เล่ย์ โดย สมาคมนักข่าวปทุมธานี, การจัดแสดงสวนดอกไม้มงคลเพื่อบูชาพระรัตนตรัย ทุ่งสวรรค์ ตะวันใส อีกทั้ง เครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก ยังได้ร่วมกันออกร้านบริการอาหาร เครื่องดื่ม ขนม จำนวนรวมกว่า 120 ร้าน และการมอบของขวัญจำนวนกว่า 50,000 ชิ้น อีกด้วย