นายกฯขอบคุณ ส.ส.ผ่านงบปี 63

2020-01-11 22:35:58

นายกฯขอบคุณ ส.ส.ผ่านงบปี 63

Advertisement

สภาฯโหวตฉลุยร่างงบรายจ่ายปี 63 “บิ๊กตู่” ขอบคุณ ส.ส. พร้อมรับปากใช้งบให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ-ปชช. ด้าน “ชวน” ขอบคุณสมาชิกอดหลับอดนอนทำหน้าที่รับผิดชอบบ้านเมือง

เมื่อวันที่ 11 ม.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จนกระทั่งเวลา 17.30 น.หลังจากที่สมาชิกได้อภิปรายร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มาจนครบถ้วนทั้ง 55 มาตราแล้ว ที่ประชุมได้ลงมติในวาระที่ 3 เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวด้วยคะแนน 253 ต่อ0 เสียง งดออกเสียง 196 เสียง ไม่ลงคะแนน1 เสียง 

จากนั้น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม กล่าวว่า ขอขอบคุณประธานสภาฯและสมาชิกที่ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายปี 2563 ซึ่งเราถือว่าเป็นเครื่องสำคัญที่จะใช้ในการขับเคลื่อนแนวทางแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและความมั่นคงแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนการปฏิรูปประเทศ รวมทั้งนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล โดยมุ่งเน้นการบูรณาการทั้งในเชิงยุทธศาสตร์และพื้นที่ เพื่อผลผลิตของการเจริญเติบโตประเทศ เพื่อความยั่งยืน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเสริมสร้างศักยภาพของสังคม ลดความเหลื่อมล้ำในการใช้งบประมาณให้บรรลุเป้าหมายและประสิทธิผล ให้เกิดประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความซ้ำซ้อน กระจายผลประโยชน์สู่ประชาชนโดยตรงอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม ตามคำแนะนำรวมถึงข้อเสนอและข้อห่วงใยที่สมาชิกได้เสนอแนะตลอดการประชุม

“รัฐบาลขอรับไว้ด้วยความขอบคุณและจะนำไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงการดำเนินงานของส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ประโยชน์จากการใช้เงินงบประมาณมากที่สุด นอกจากนั้นขอขอบคุณกมธ.วิสามัญทุกคนที่ได้ให้ความสำคัญเสียสละ และร่วมมือกันในการพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบฯอย่างเต็มที่จนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี รวมทั้งข้อสังเกตของคณะกมธ.วิสามัญในการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าของแผนงานมากขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการบริหารราชการ รัฐบาล ซึ่งรัฐบาลจะได้นำไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อให้การจัดสรรทรัพยากรมีความคุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ ผมให้ความมั่นใจว่านโยบาย มาตรการ และงบประมาณที่อนุมัติที่นำไปใช้จ่ายครั้งนี้ จะนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์และแผนงานที่กำหนด โดยรัฐบาลจะกำกับดูแลเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าวมีความโปร่งใสและบรรลุผลสำเร็จตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล เพื่อให้ประเทศมั่นคง ประชาชนมั่งคั่งอย่างยั่งยืนตามความมุ่งหวังของรัฐบาล และท่านสมาชิกสภาแห่งนี้ต่อไป” นายกรัฐมนตรี กล่าว 

ต่อมา นายชวน กล่าวว่า ขอถือโอกาสนี้เรียนสมาชิกทุกท่านว่า ในนามของตนและรองประธานทั้งสองท่าน ที่ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ต้องขอขอบคุณพวกเราทุกคน ที่มีความรับผิดชอบ คำนึงถึงภารกิจที่ประชาชนให้เราเข้ามาทำหน้าที่ มีความรับผิดชอบต่อบ้านเมือง ต่อประชาชน ขอบคุณทุกท่านที่แสดงความจริงใจ เพราะรู้ว่าเราเหนื่อยกันทุกคนในช่วง4วันโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ก็ต้องเหนื่อยกว่าเรา วันหยุดก็ต้องมาทำงาน ขอให้พวกเราทุกคนใช้วันหยุดชดเชยสมกับที่ได้อดหลับอดนอนมาหลายวัน ตนขอขอบคุณจากใจ จากนั้น นายชวนได้ปิดการประชุมเวลา 17.42 น. 

ทั้งนี้ รวมระยะเวลาที่สภาฯ พิจารณาวาระสอง และวาระสาม รวม 4 วัน 3 คืน หรือ 56 ชั่วโมง สำหรับขั้นตอนต่อไป คือการส่งร่างพ.ร.บ.งบฯ63 ที่สภาฯ ให้ความเห็นชอบ ส่งให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ วุฒิสภามีเวลาพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 20 วัน นับจากวันที่รับร่างจากสภาฯ โดยเบื้องต้นวิปวุฒิสภาฯ กำหนดนัดประชุมวันที่ 20 ม.ค.นี้