“หม่อมเต่า” มอบนโยบายทูตแรงงานคุ้มครองสิทธิประโยชน์แรงงานไทย

2020-01-08 16:55:01

“หม่อมเต่า” มอบนโยบายทูตแรงงานคุ้มครองสิทธิประโยชน์แรงงานไทย

Advertisement

“หม่อมเต่า” มอบนโยบายทูตแรงงาน มุ่งคุ้มครองสิทธิประโยชน์ ติดตามสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อแรงงานไทยในต่างประเท

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 8 ม.ค. ที่โรงแรมดิเอ็มเมอรัลด์ กทม. ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รมว.แรงงาน เป็นประธานมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานแก่อัครราชทูตที่ปรึกษา กงสุล (ฝ่ายแรงงาน) สำนักงานแรงงานในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยกล่าวตอนหนึ่งว่า บทบาทและภารกิจของสำนักงานแรงงานในต่างประเทศ ณ ปัจจุบัน ต้องส่งเสริมแรงงานทักษะฝีมือให้มีโอกาสได้รับการจ้างงานเพิ่มขึ้นและรักษาตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศได้อย่างมีดุลยภาพในแต่ละตำแหน่งงานและสาขาวิชาชีพ ดังนั้นสำนักงานแรงงานไทยในต่างประเทศจึงเป็นจุดประสานงานหลักของกระทรวงแรงงานและเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลด้านสถานการณ์แรงงานในต่างประเทศที่จะใช้ประโยชน์ได้มาก สำหรับแนวทางการดำเนินงานตามกรอบภารกิจของสำนักงานแรงงานในต่างประเทศ ขอให้มุ่งเน้นดำเนินการใน 5 เรื่อง ได้แก่ การคุ้มครองแรงงานไทยในต่างประเทศให้ได้รับสิทธิประโยชน์ครบถ้วนตามสัญญาจ้างงาน ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ การพัฒนาศักยภาพแรงงานไทยในต่างประเทศให้มีความรู้ ทักษะ ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่สูงขึ้น สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่แรงงานไทยในต่างประเทศ ป้องกันปัญหายาเสพติด ส่งเสริมการออมให้แก่แรงงาน รักษาและขยายตลาดแรงงานไทย วิเคราะห์แนวโน้มความต้องการแรงงานไทยจากปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก รวมถึงศึกษา วิเคราะห์ ติดตามสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อแรงงานไทย จัดทำข้อมูลด้านแรงงานและเศรษฐกิจ ติดตามสถานการณ์ของแต่ประเทศในเชิงลึก โดยให้ดำเนินงานขับเคลื่อนเชิงรุก ขยายเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน และใช้เทคโนโลยี ปฏิบัติภารกิจร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตอย่างบูรณาการการทำงานร่วมกัน

รมว.แรงงาน กล่าวต่อว่า ในปี 2563 กระทรวงแรงงานตั้งเป้าที่จะจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในต่างประเทศ จำนวน 100,000 คน โดยเฉพาะในประเทศที่มีศักยภาพ เพื่อให้แรงงานมีโอกาสได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือ และนำกลับมาพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพของประเทศ ซึ่งประเทศที่ได้รับความนิยม 4 อันดับแรก คือ ไต้หวัน สาธารณรัฐเกาหลี ญี่ปุ่น และอิสราเอล นอกจากนี้ ขอให้ทุกท่านตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ให้ทันกับสถานการณ์และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งมีการกำหนดเป้าหมายและผลลัพธ์ของการดำเนินการในส่วนของแผนงานโครงการต่างๆ ให้ชัดเจน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมตามเป้าหมายที่วางไว้ ขณะเดียวกันต้องหาแนวทางในการปฏิรูปภายในสำนักงาน ร่วมคิด ร่วมทำ ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ ด้วยวิธีการที่สร้างสรรค์ คิดค้นนวัตกรรมในด้านต่างๆ มาใช้ในการทำงาน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงในการดูแลแรงงานไทยในต่างประเทศให้มีศักดิ์ศรีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป