ครม.เห็นชอบศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจรับมือวิกฤติน้ำ

2020-01-07 18:20:08

ครม.เห็นชอบศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจรับมือวิกฤติน้ำ

Advertisement

ครม.เห็นชอบโครงสร้างศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจรับมือวิกฤติน้ำ 3 ระดับ นายกฯ เป็นผู้บัญชาการ

เมื่อวันที่ 7 ม.ค. นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ในที่ประชุม ครม.พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ประกาศเรื่องน้ำเป็นวาระแห่งชาติ โดย ครม.เห็นชอบกรอบโครงสร้างศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจและแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาวิกฤติน้ำ ตามที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) เสนอ โดยกรอบโครงสร้างขององค์กรภายใต้ศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจและองค์ประกอบ กำหนดโครงสร้างตามระดับสาธารณภัยด้านน้ำที่เกิดขึ้น 3 ระดับ คือ ระดับ 1 ภาวะสถานการณ์มีแนวโน้มความรุนแรงเพิ่มขึ้นและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีความรุนแรงในพื้นที่มากกว่าร้อยละ 10 ระดับ 2 ภาวะรุนแรง (หรือคาดว่าจะรุนแรง) และคาดว่าจะมีผลกระทบต่อประเทศไทยและมีแนวโน้มความรุนแรงสูงขึ้นในพื้นที่มากกว่าร้อยละ 30 และระดับ 3 ภาวะวิกฤติ (หรือคาดว่าจะเกิดวิกฤติ) มีแนวโน้มความรุนแรงสูงขึ้นในพื้นที่มากกว่าร้อยละ 60

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวต่อว่า กรอบโครงสร้างมีรายละเอียดดังนี้ ระดับ 3 (วิกฤติหรือคาดว่าจะวิกฤติ) โครงสร้างศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจ ซึ่งมีนายกฯ เป็นผู้บัญชาการ มีอำนาจหน้าที่ควบคุม สั่งการ บัญชาการ และอำนวยการแก้ไขปัญหาวิกฤติน้ำเป็นการชั่วคราว จนกว่าปัญหาวิกฤติน้ำจะผ่านพ้นไป รวมถึงออกคำสั่งเพื่อการป้องกันแก้ไข ควบคุม ระงับ หรือบรรเทา ส่วนระดับ 2 (รุนแรงหรือคาดว่าจะรุนแรง) โครงสร้างกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ โดยมีผู้อำนวยการ คือ รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย รองผู้อำนวยการ คือ เลขาธิการ สทนช. โดยมีการบริหารจัดการน้ำซึ่งอยู่ในเกณฑ์วิกฤติน้ำรุนแรงหรือคาดการณ์ว่าจะรุนแรง (ระดับ 2) ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ติดตาม วิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ รวมถึงประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และระดับ 1(สถานการณ์มีแนวโน้มความรุนแรงเพิ่มขึ้น) โครงสร้างศูนย์อำนวยการน้ำเฉพาะกิจ โดยมีผู้อำนวยการ คือ เลขาธิการ สทนช. มีอำนาจหน้าที่ อำนวยการ บริหารจัดการ รวบรวม บูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ติดตาม วิเคราะห์แนวโน้ม ควบคุม กำกับ ดูแลสถานการณ์น้ำ รวมถึงวิเคราะห์สถานการณ์ รายงานกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ แล้วแจ้งเตือนไปยังกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง 

แท็กที่เกี่ยวข้อง