โปรดเกล้าฯ “พล.อ.สุรยุทธ์” ประธานองคมนตรี

2020-01-04 18:00:29

โปรดเกล้าฯ “พล.อ.สุรยุทธ์” ประธานองคมนตรี

Advertisement

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์” เป็นประธานองคมนตรี


เมื่อวันที่ 4 ม.ค. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งประธานองคมนตรี ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า โดยที่พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี ได้ขอพระราชทานกราบถวายบังคมลาถึงแก่อสัญกรรม เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2562 และทรงพระราชดำริเห็นเป็นการสมควรแต่งตั้งประธานองคมนตรี อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 10 มาตรา 11 และมาตรา 14 ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็น ประธานองคมนตรี ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 2 ม.ค. พ.ศ.2563 เป็นปีที่ 5 ในรัชกาลปัจจุบัน ผู้รับสนองพระบรมราชโองการนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา