"บิ๊กป้อม" ถกแก้ปัญหาความเสื่อมโทรมทางทะเล

2020-01-03 13:40:15

"บิ๊กป้อม" ถกแก้ปัญหาความเสื่อมโทรมทางทะเล

Advertisement

"บิ๊กป้อม" ถกปัญหาความเสื่อมโทรมทางทะเลขยายตัว ย้ำเร่งสร้างความร่วมมือฟื้นฟูสุขภาพทางทะเลตาม 5 กลยุทธ์ เน้นยึดประโยชน์ส่วนรวม

เมื่อวันที่ 3 ม.ค. ที่ห้องประชุม สมช. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้เรียกประชุมคณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เพื่อขับเคลื่อนแก้ปัญหาความเสื่อมโทรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ขยายวงกว้างขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยได้กล่าวย้ำ ขอให้หน่วยงานหลักของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง บังคับใช้กฎหมายและให้ความสำคัญเดินหน้าขับเคลื่อนกลไกในความรับผิดชอบสนับสนุนการดำเนินงานภายใต้ พ.ร.บ.การรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลให้โปร่งใสและบังเกิดผลอย่างจริงจัง โดยต้องมีตัวชี้วัดสะท้อนกับสถานการณ์ความเป็นจริง มีการวางแผนเชิงพื้นที่ทางทะเล ร่วมกันสร้างความปลอดภัยทั้งมิติในและนอกประเทศไปด้วยกัน รวมทั้งให้ปรับปรุงกฎหมายภายในให้สอดคล้องกับกฎหมายสากล โดยมุ่งเน้นความยั่งยืนและประโยชน์ต้องตกกับคนไทยส่วนใหญ่ และขอให้คำนึงถึงทั้งมิติความมั่นคง มิติเศรษฐกิจทางทะเลและมิติของสุขภาพทางทะเลควบคู่ไปด้วยกัน


นอกจากนี้ พล.อ.ประวิตร ยังกล่าวด้วยว่าต้องสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและต้องไม่ละเลยรับฟังผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อขยายพลังความร่วมมือในการฟื้นฟูและรักษาผลประโยชน์ทางทะเลไปด้วยกัน

ขณะที่ พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม กล่าวด้วยว่าในที่ประชุม ได้รับทราบถึงสถานการณ์โลกและภูมิภาค ที่มีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแบบไม่มีทิศทาง ส่งผลต่อความเสื่อมโทรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมากขึ้นและขยายวงกว้าง โดยเฉพาะประเทศไทย มีมูลค่าของเศรษฐกิจภาคทะเล ปี 2557 สูงถึง 24 ล้านล้านบาท หรือช่วง ปี 2550 - 2558 มูลค่าเพิ่มของเศรษฐกิจภาคทะเลประมาณ ร้อยละ 30 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ แต่ผลประโยชน์ทางทะเลที่ประเทศไทยได้รับไม่ตกอยู่กับคนไทยในสัดส่วนที่ควรจะเป็น โดยปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่การสูญเสียผลประโยชน์ทางทะเลสุทธิ โดยเฉพาะการเสื่อมโทรมของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ในที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาและจัดการความรู้เพื่อผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล เพื่อเป็นกลไกทางวิชาการ สนับสนุนข้อมูลทางนโยบายและการขับเคลื่อนการปฏิบัติ พร้อมทั้งรับทราบความคืบหน้าอนุบัญญัติรองรับพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. 2562

พล.ท.คงชีพ กล่าวต่อว่า ส่วนโครงสร้างอัตรากำลังของศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลและแผนปฏิบัติการ ปี 2563-2565 จะเน้นการดำเนินงานใน 5 กลยุทธ์ คือ 1.การเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกัน ปราบปราม ระงับ ยับยั้ง แก้ไขหรือบรรเทาปัญหา เหตุการณ์สาธารณภัยและการกระทำผิดกฎหมาย 2. การพัฒนาขีดความสามารถและมาตรฐานของบุคลากร 3. การพัฒนาสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก 4. การพัฒนาระบบควบคุมบังคับบัญชาและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ 5. การประชาสัมพันธ์และการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน
แท็กที่เกี่ยวข้อง