“ชวน”หวังนิติบัญญัติเป็นที่พึ่งประชาชน

2020-01-01 19:55:37

“ชวน”หวังนิติบัญญัติเป็นที่พึ่งประชาชน

Advertisement

“ชวน”หวังนิติบัญญัติเป็นที่พึ่งต่อประชาชน ทำงานมีประสิทธิภาพต่อประเทศชาติ

เมื่อวันที่ 1 ม.ค.นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา กล่าวอวยพรปีใหม่ 2563 ว่า เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2563 ในนามของรัฐสภา ตนขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยพร้อมใจตั้งจิตอธิฐานอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากล โปรดอภิบาลประทานพรให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

นายชวน กล่าวต่อว่าในปี2562 ได้มีความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในประเทศไทย โดยมีการเลือกตั้งทั่วไปหลังจากว่างเว้นมาเป็นเวลาร่วม 8 ปี ดังนั้นจึงถือเป็นโอกาสอันดีที่พี่น้องประชาชนชาวไทยได้ใช้สิทธิตามวิถีทางระบอบประชาธิปไตยอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งเป็นความปรารถนาของประชาชนที่ต้องการเห็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข มีความมั่นคงและยั่งยืน แม้เริ่มแรกของรัฐสภาชุดนี้จะมีความไม่พร้อมในหลายเรื่อง เช่น สถานที่ประชุม และอื่นๆ แต่รัฐสภาไม่ยอมให้ปัญหาดังกล่าวเป็นอุปสรรคในการทำหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติ โดยรัฐสภาได้ทุ่มเทเวลา ให้กับการประชุมปรึกษาหารือตามบทบาทหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติ เพียงช่วงระยะเวลา 7เดือนเศษ ของรัฐสภาชุดนี้ สามารถระดมปัญหาของประเทศและของประชาชนเข้าสู่กระบนการของรัฐสภาได้ทุกด้าน คาดหมายว่าในปี 63 งานในอำนาจหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติจะดำเนินการต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน

ประธานรัฐสภา กล่าวต่อว่า ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติ สมาชิกรัฐสภา จะต้องยึดมั่นในหลักนิติธรรม เป็นแบบอย่างในการเคารพกฎหมายของบ้านเมืองแลหลักคุณธรรม โดยการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ ดังพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีเปิดประชุมรัฐสภา เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 62 ความว่า “ขอให้สมาชิกแห่งรัฐสภา พึงนึกถึงความสำคัญ ความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจัง เพราะการกระทำทุกอย่างของแต่ละคนจะมีผลโดยตรงถึงความมั่นคงของประเทศ และความสุข ทุกข์ ของประชาชน จึงจำเป็นที่ทุกคนจะต้องร่วมมือกันปฏิบัติภารกิจทั้งปวงโดยเต็มสติปัญญาความสามารถ ด้วยความสุจริตและด้วยความคิดพิจารณาอันสุขุมรอบคอบ หนักแน่นด้วยเหตุผลที่ถูกต้องเที่ยวตรง ตามหลักนิติธรรมและคุณธรรม ให้งานของชาติดำเนินก้าวหน้าไปโดยไม่ติดขัด และบังเกิดประโยชน์อันพึงประสงค์ สมบูรณ์ บริบูรณ์” และในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ กระผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลที่พี่น้องชาวไทยเคารพนับถือ อีกทั้งบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี โปรดอภิบาลและประทานพรให้พี่น้องชาวไทย ประสบความสุข สามารถเอาชนะอุปสรรค์และปัญหาทั้งปวง และมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตสืบไป