รองโฆษก พปชร. ชี้ รธน.ฉบับปัจจุบันเป็น รธน.เพื่อประชาชน

2019-12-10 17:55:14

รองโฆษก พปชร. ชี้ รธน.ฉบับปัจจุบันเป็น รธน.เพื่อประชาชน

Advertisement

รองโฆษก พปชร. ชี้ รธน.ฉบับปัจจุบันเป็น รธน.เพื่อประชาชน หากทำความเข้าใจทุกมาตราจนถ่องแท้จะเข้าใจ รธน.ต้องการวางรากฐานประชาธิปไตยให้เข้มแข็ง สุดท้ายก็เพื่อประโยชน์ของประชาชน

เมื่อวันที่ 10 ธ.ค. น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวเนื่องในวันรัฐธรรมนูญว่า รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเป็นรัฐธรรมนูญที่มีจุดเด่นสำคัญมาก คือ การมีกลไกใหม่ๆ ที่จะวางระบบ ระบอบประชาธิปไตยให้มั่นคงเข้มแข็ง แม้ว่าในระยะแรกประชาชนยังไม่คุ้นชิน ยังติดกับระบบการเมืองแบบเก่าแต่มั่นใจว่าหากได้ศึกษาทำความเข้าใจทุกมาตราและบังคับใช้อย่างต่อเนื่อง ทุกองคาพยพที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะปรับพฤติกรรมตัวเองและยิ่งทำให้ระบบประชาธิปไตยเข้มแข็งมากขึ้น ซึ่งประชาธิปไตย คือการปกครองของประชาชน โดยประชาชนและเพื่อประชาชน ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีความเป็นประชาธิปไตยอย่างเห็นได้ชัด เป็นรัฐธรรมนูญที่เป็นของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชนอย่างชัดเจน

รองโฆษก พปชร. กล่าวต่อว่า รัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นของประชาชน ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ มีสิทธิเต็มที่และใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ในมาตราต่างๆ ที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน และรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีที่มาโดยประชาชนที่มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในขั้นตอนการร่างและในการออกเสียงประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ซึ่งมีจำนวนถึง 16.8 ล้านคน กล่าวคือผู้มาใช้สิทธิ ร้อยละ 61.35 เห็นชอบ และเมื่อมีการบังคับใช้ จะเห็นว่าการออกเสียงเลือกตั้งผู้แทนราษฎรที่ผ่านมาสมตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่ มุ่งให้ความสำคัญกับคะแนนเสียงของประชาชนในทุกเสียง ไม่มีคะแนนเสียงที่ถูกทิ้งหรือสูญเปล่าเพราะคะแนนของประชาชนเป็นเสียงสวรรค์ พรรคการเมืองต้องฟังเสียงประชาชน การกำหนดนโยบายและการดำเนินงานต้องคำนึงถึงประชาชนเป็นหลัก พรรคที่มีนโยบายถูกใจประชาชนแม้ว่าผู้สมัคร ส.ส. แบบเขตจะไม่ถูกรับเลือกเป็นอันดับ 1 แต่คะแนนที่ประชาชนให้แก่พรรคนั้นก็สามารถนำไปคิดคำนวณเพื่อให้พรรคนั้นมี ส.ส. แบบปาร์ตี้ลิสต์เข้าไปเป็นผู้แทนของตนเองในสภา และแม้แต่เสียงของประชาชนที่ออกเสียงไม่ลงให้ใคร หรือที่เรียกว่า โหวตโน ก็มีคุณค่า ตามที่ มาตรา 92 วางหลักว่า ใครก็ตามที่ได้รับเลือกตั้งจะต้องได้คะแนนสูงกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกใครซึ่งเป็นเรื่องใหม่ที่มีในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ 

รองโฆษก พปชร. กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นรัฐธรรมนูญเพื่อประชาชน ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิเพิ่มมากขึ้นและมีกลไกที่ดีขึ้น รัฐธรรมนูญฉบับนี้เขียนไว้ให้ชัดเจนว่าการที่ยังไม่มีกฎหมายไม่ได้เป็นการทำให้สิทธิและเสรีภาพเสียไป ประชาชนยังสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพนั้นตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญได้ ตามมาตรา 25 อีกทั้งรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันยังเพิ่ม หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ (มาตรา 51-63) ซึ่งเป็นเรื่องที่รัฐต้องทำเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น ไม่ใช่เป็นเพียงแต่แนวนโยบายของรัฐที่จะทำก็ได้หรือไม่ทำก็ได้ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับก่อนๆ และรัฐธรรมนูญยังรับรองให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ติดตาม เร่งรัด รวมถึงฟ้องร้องรัฐให้ทำหน้าที่ได้ ตาม มาตรา 51

“จะเห็นได้ชัดว่า หากทำความเข้าใจรัฐธรรมนูญฉบับนี้ทุกมาตราจนถ่องแท้แล้ว จะเข้าใจว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ต้องการวางรากฐานประชาธิปไตย และวางกลไกเพื่อทำให้ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีความเข้มแข็ง ซึ่งสุดท้ายก็เพื่อประโยชน์ทุกด้านของประชาชนเอง และพรรคพลังประชารัฐกำลังดำเนินการเร่งจัดทำนโยบายต่างๆ เพื่อให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนอยู่ดีกินดี ให้สมกับความมุ่งหมายของพรรค คือ ประชาธิปไตยไทยอิ่ม” รองโฆษก พปชร. กล่าว

แท็กที่เกี่ยวข้อง