นิด้าโพลชี้ 3 ปี “บิ๊กตู่”คะแนนตกทุกด้าน

2017-08-20 08:25:13

นิด้าโพลชี้ 3 ปี “บิ๊กตู่”คะแนนตกทุกด้าน

“นิด้าโพล” เผยผลสำรวจ “ 3 ปี ของนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” พบคะแนนตกทุกด้าน ทั้งอุดมการณ์-ความกล้าตัดสินใจ-ประสิทธิภาพในการทำงาน" ประทับใจการทำงาน “พล.อ.ประวิตร” มากที่สุด

เมื่อวันที่ 20 ส.ค. นิด้าโพล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “3 ปี ของนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” พบว่า ประชาชน ร้อยละ 30.16 ระบุว่า ทำงานในตำแหน่งนายกฯ ได้ดีมาก ร้อยละ 48.72 ระบุว่า ทำงานในตำแหน่งนายกฯได้ค่อนข้างดี ขณะที่ ร้อยละ 12.16 ระบุว่า ทำงานในตำแหน่งนายกฯ ได้ไม่ค่อยดี เมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจในเดือน ก.พ. 2560 พบว่า เมื่อรวมสัดส่วนของผู้ที่ระบุว่าทำงานได้ค่อนข้างดีและดีมาก พบว่า มีสัดส่วนลดลง ซึ่งในขณะที่ผู้ที่ระบุว่าทำงานได้ไม่ค่อยดี จนถึงระดับไม่ดีเลย มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น

เมื่อถามถึงลักษณะการทำงานในรอบ 3 ปี ของนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในด้านต่าง ๆ พบว่า ด้านอุดมการณ์ ร้อยละ 81.28 ระบุว่า มีอุดมการณ์และความตั้งใจทำงานเพื่อชาติและประชาชน ร้อยละ 12.64 ระบุ ไม่มีอุดมการณ์ คิดแต่จะทำงานเพื่อรักษาอำนาจของตนเองและ คสช. ร้อยละ 0.16 ระบุว่า บางเรื่องก็มีอุดมการณ์ แต่ในบางครั้งก็ไม่มีอุดมการณ์ เมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจในเดือนก.พ. 2560 พบว่า สัดส่วนของผู้ที่ระบุว่า มีอุดมการณ์ลดลงเพียงเล็กน้อย

Advertisement
ด้านความกล้าตัดสินใจ ร้อยละ 82.32 ระบุว่า มีความกล้าตัดสินใจ ในประเด็นทางการเมืองและการบริหารที่สำคัญ ขณะที่ ร้อยละ 10.56 ระบุว่า ไม่มีความกล้าตัดสินใจในประเด็นทางการเมืองและการบริหารที่สำคัญ เมื่อเปรียบเทียบกับผลสำรวจในเดือน ก.พ. 2560 พบว่า มีสัดส่วนของผู้ที่ระบุว่า มีความกล้าตัดสินใจ ลดลงเล็กน้อย

ด้านบุคลิกภาพผู้นำ ร้อยละ 65.84 ระบุว่า มีบุคลิกภาพผู้นำแบบทหาร รองลงมา ร้อยละ 17.12 ระบุว่า มีบุคลิกภาพผู้นำแบบประชาธิปไตย ร้อยละ 12.56 ระบุว่า มีบุคลิกภาพผู้นำแบบก้ำกึ่ง ทั้งผู้นำแบบประชาธิปไตยและผู้นำแบบทหาร เมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจในเดือน ก.พ.2560 พบว่า มีสัดส่วนของผู้ที่ระบุว่ามีบุคลิกภาพผู้นำแบบทหาร และระบุว่ามีบุคลิกภาพผู้นำแบบประชาธิปไตยต่างมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย

Advertisement
ด้านประสิทธิภาพในการทำงานแก้ไขปัญหาของประเทศ ร้อยละ 73.68 ระบุว่า มีประสิทธิภาพในการทำงานแก้ไขปัญหาของประเทศ ขณะที ร้อยละ 18.56 ระบุว่า ไม่มีประสิทธิภาพในการทำงานแก้ไขปัญหาของประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจในเดือน ก.พ. 2560 พบว่า มีสัดส่วนของผู้ที่ระบุว่า มีประสิทธิภาพในการทำงานลดลง ขณะที่สัดส่วนของผู้ที่ระบุว่า ไม่มีประสิทธิภาพในการทำงาน มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น

ด้านความโปร่งใสตรวจสอบได้ในการทำงาน ร้อยละ 64.56 ระบุว่า การทำงานมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ขณะที่ร้อยละ 16.32 ระบุว่า การทำงานไม่มีความโปร่งใส ตรวจสอบไม่ได้ เมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจในเดือน ก.พ. 2560 พบว่า มีสัดส่วนของผู้ที่ระบุว่าการทำงานมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ลดลง   

เมื่อถามถึงความประทับใจในการทำงานของ ครม. รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 5 อันดับแรก พบว่า อันดับ 1 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม อันดับ 2 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี อันดับ 3 นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี อันดับ 4 นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา และ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทยคะแนนเท่ากัน และ อันดับ 5 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

Advertisementแท็กที่เกี่ยวข้อง