นายกฯชูอีสานศูนย์กลางเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง

2017-08-19 14:15:06

นายกฯชูอีสานศูนย์กลางเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง

Advertisement

นายกฯลงพื้นที่โคราช ตรวจราชการ ประชุม ครม.สัญจร 21 – 22 ส.ค. ฟังเสียงสะท้อนประชาชนแก้ไขปัญหา ชูอีสานศูนย์กลางเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง แนะคนไทยร่วมมือ ปรองดอง สามัคคี มุ่งมั่นพัฒนาประเทศร่วมกัน

เมื่อวันที่ 19 ส.ค. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. กล่าวถึงการลงพื้นที่ จ.นครราชสีมาเพื่อตรวจราชการและประชุม ครม.นอกสถานที่ระหว่างวันที่ 21 – 22 ส.ค. ว่า เพื่อรับฟังเสียงสะท้อนของพี่น้องประชาชนถึงบ้าน รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายและมาตรการต่าง ๆ ของรัฐบาลว่า ประสบผลสำเร็จหรือมีอุปสรรคอย่างไร เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขให้ตรงจุด ตามยุทธศาสตร์เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ของในหลวงรัชกาลที่ 9

นายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่า เป้าหมายของการพัฒนาภาคอีสานของรัฐบาลนี้ คือ การสร้างมิติใหม่ให้ภาคอีสานเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง โดยนำปัญหาที่เกิดขึ้นเข้าสู่กระบวนการแก้ไข และต่อยอดไปสู่สิ่งใหม่ ประกอบด้วย การบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของคนอีสาน การแก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อย การแก้ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี การพัฒนาเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัย โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง การพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และการพัฒนาสินค้าโอท็อป วิสาหกิจชุมชน
นายกรัฐมนตรี ย้ำว่า การสร้างอนาคตที่ดีของประชาชน และความเจริญก้าวหน้าของประเทศโดยเฉพาะภาคอีสานนั้น ขึ้นอยู่กับความร่วมมือร่วมใจของทุกคน รัฐบาลกำหนดให้มียุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และการปฏิรูปประเทศจะเริ่มเห็นผลเป็นรูปธรรมใน 5 ปีข้างหน้า ขณะนี้เรากำลังเดินหน้าไปสู่การเลือกตั้งที่จะได้มาซึ่งรัฐบาลที่โปร่งใส ยึดผลประโยชน์ของประเทศและประชาชน หากคนไทยมีความปรองดองมุ่งมั่นที่จะพัฒนาประเทศร่วมกัน เชื่อว่าจะไปสู่เป้าหมายได้ไม่ยาก
แท็กที่เกี่ยวข้อง