NEW 18 ชวนลุ้นรางวัลจากมาม่า วันละ 10 รางวัล ตลอดเดือนธันวาคม

2019-12-11 14:51:50

NEW 18 ชวนลุ้นรางวัลจากมาม่า วันละ 10 รางวัล ตลอดเดือนธันวาคม

Advertisement


ประกาศรายชื่อผู้โชคดีประจำวันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562

 1. เตือนใจ มนตรีกุล
 2. สุรีย์ รักพงค์
 3. วรพรรณ ปิยะลิขิต
 4. สามารถ จุฬาจตุรศิระรัตน์
 5. ธีรพงศ์ บุญล้อม
 6. คำพันธ์ ป้องดี
 7. สิริภัทร อรุณตั้งสง่ากุล
 8. กมลวรรณ ตามวงค์
 9. สายสร้อย ป้องดี
 10. ธนินทร์ เศรษฐวณิชพร


ประกาศรายชื่อผู้โชคดีประจำวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562

 1. คงฤทธิ์ สายลาม
 2. พิชญ์ชลอ อุปจันโท
 3. ลภานาถ จิรสวานนท์
 4. เพชร ศรีพล
 5. พัทธนันท์ ขจัดมาน
 6. เทพพิทักษ์ สว่างวิทยวัฒนา
 7. ชวลิต โคตรนรินทร์
 8. มานิตย์ ประเสริฐกุล
 9. ปรเมศ ทองเอม
 10. ชัยณรงค์ เปรุนาวิน

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีประจำวันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562

1. Sarinee Matsuoka
2. วัชระ พรน้อย3. อรณิสา นารีนุช
4. ฉัตรชัย ภานนท์
5. สุจิตรา ปิยะลิขิต
6. บุญเขิด บำรุงสุข


7. นิมิตร จิตรดา
8. สัจจาภรณ์ ภัทรภากร
9. หง แซ่ล้อ
10. สมศักดิ์ ชื่นใจชน

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีประจำวันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562

1. ธิดา จงประเสริฐ
2. พีรพล พรเพ็ชร
3. เนียรวษา ฤทธิ์เต็ม
4. นพดล กันทวัง5. ธิพงษ์ สีทาเลิศ
6. ปัญญา ฉลาด
7. เดชณรงค์ บุญเทพ
8. มานิตา สุมังสะ
9. ประสิทธิ์ กะการดี
10. ณิฌา วิรุฬห์วุฒิ

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีประจำวันอังคารที่ 10 ธันวาคม 2562

1. สุพัตรา มาตรา2. วรพล พรมมาปี
3. บังอร สุมังสะ
4. เจรจิรา บุญเทพ
5. ชื่นฤทัย รอดพร้อม
6. เกียรติพงษ์ ทองคำ
7. แสงรวี โสตถิพิพัฒน์
8. ปภาวิตา ศิริวัฒนะ
9. กชพร​ ประเสริฐกุล


10. จันทร์ฉาย พจนานันทกุล

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีประจำวันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562

1. สิทธิขัย จันทราจังหรีด
2. เสรี สุขแสง
3. สุนิสา ถนอมศักดิ์
4. สว่าง กันทะมูล
5. จิรา บุญเทพ
6. สุภัทร์ อึ้งสมบัติดี
7. พิทักษ์ แพเพชรทอง
8. มาลี มาเมือง
9. ทวี ฤาชัย
10. พวงพวงยอม ดวงสุภา

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีประจำวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562

1. ประภา แพเพชรทอง
2. วิรัลพัชร อัครอำนวยภรณ์
3. ปราณี เขมาปัญญา
4. นายวิรชัย พูนทองคำ
5. วันนูรีซัน หมู๊หนา
6. ธนวิชญ์ สุขแสง
7. อนัญญา ฤทธิ์เต็ม
8. สรณชน พงษ์เกษร
9. เอกพันธ์ ศิริวัฒนะ
10. ณีฬา บุญเทพ

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีประจำวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562

1. มงคล ชุ่มมงคล
2. มนพร จันโททัย
3. ดอกไม้ ฟองฟัก
4. พูนศักดิ์ ทายาหอม
5. สุครินทร์ เจียมจักร
6. วิเชียร พานนท์
7. เกษมขจร สุขแสงยิ่ง
8. ประสิทธิ วังเหนือ
9. มนตรี ทัพเป็นไทย
10. มานพ ศรีคำนวล

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีประจำวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562

1. จันทา  เจียมจักร
2. วชิรวัฒน์  ตรีพัชนี
3. ขวัญใจ  เข็มประดับ
4. ปาณัท  วงษ์สมุทร
5. นิพนธ์  ขาวอิ่ม
6. อักษราภัค  มิตรเปรียญ
7. พรทิพย์  พัฒคุ้ม
8. วัชริศ  ศรีพิพัฒน์พร้อม
9. มานพ  นกน้อย
10. สมหมาย  เขมาปัญญา

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีประจำวันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562

1. อดิศร คงขาว
2. อังคณา ชูภู่
3. นริศรา ปาติสัต
4. นัธทวัฒน์ ทาจี
5. ศรีจันทร์ ณ พิกุล
6. พรเทพ บุณยาทร
7. ดวงชีวัน เกษร
8. รัชนี สายเนตร
9. ผัน แจ่มเพ็ชร
10. อุ๊ด ผ่ามวัน

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีประจำวันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562

1. ณัฐพล นาคนิภากร
2. รัตนพล ทองเผือก
3. ไชยยันต์ เซ็นปักธงชัย
4. ธีระศักด์ ลิขสิทธิ์ธนานนท์
5. สุรพล ธนธรรมทิศ
6. วิภาวดี ไชยสมิต
7. ณัฐกุล สุ่มทรัพย์
8. ชำนาญ เข็มประดับ
9. นายช่างต๊ะ ศาสตราใหม่
10. สุภวัชร์ โฉมฉาย

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีประจำวันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562

1. พฤกษา เจียรกุล
2. มาลี พรมลีตน์
3. อารี อันทะปัญญา
4. สาธิต สุขสราญ
5. วราวรรณ อัทธมนตรี
6. ปุณณัตถ์ พูลบางยุง
7. สมาน เตชะอิทธิพร
8. ทิพมาศ คำสง่า
9. อุเทน สารวรรณ์
10. ภานุมาศ ทรัพย์ประสม

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีประจำวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562

1. ธันพิมล ดาทอง
2. กิติชัย ภูสามารถ
3. สุดาทิพย์ ทองดี
4. เมขลา หนูเสมียน
5. นพรัตน์​ ม​โนทัย​
6. ปฏิภาณ สักลอ
7. พิชญาสินี โชติสุริยพงศ์
8. เกรียงศักดิ์ อินทศิริ
9. วันชัย ปิยะลิขิต
10. วีราภรณ์ ไตรวัฒนธงไชย

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีประจำวันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562

1. จุฑาภรณ์ คณานับ
2. สถิตย์ เถาว์วัลย์
3. นภัสนันท์ เกียรติกานต์กุล
4. วรรพษา กลิ่นเกษร
5. สุพัจนา บุรารักษ์
6. รุ่งนภา ต่ำกระโทก
7. เศกสิทธิ์ บุญเสริฐ
8. คมเพชร บุญชู
9. นายจิติพงค์ ลือชัย
10. วิศวัจฉริยา โภวาที

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีประจำวันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562

1. สว่าง เขมาปัญญา
2. กตัญญู ลิ่มไชยฤกษ์
3. อุษณี พึ่งฟัก
4. สมควร สืบศรี
5. ชัญชนก พูลวอด
6. อารีย์ ทองเดช
7. กุลธิดา ทองรส
8. เก่ง อินทสิริ
9. ปิยะนาถ มนูประเสริฐ
10. วีรลักษณ์ สุ่มทรัพย์

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีประจำวันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562

1. อัญชลี วิริยะ
2. ไพศาล ศรีโสภณ
3. เพียรโฉม ธรรมวิชัย
4. ปิยะ ลิ่มไชยฤกษ์
5. ธีรภัทร ประจง
6. มลฤดี บุญชู
7. อาชา อยู่สือ
8. เสาวลักษณ์ รักพงศ์
9. ธนพร วัฒนสุวกุล
10. อชิร สินาคม

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีประจำวันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562

1. สาธิต สุขสำราศ
2. ด.ช.เศรษฐวิชญ์ นาคนิภากร
3. ด.ช.สิริพงศ์ สุ่มทรัพย์
4. ดช.จอลนี่ย์ ตรีพัชนี
5. อพัชรา แวงวรรณ
6. อรุณี บุณยาทร
7. พันธกานต์ เตียนต๊ะนันท์
8. นภัสดล สุขแสง
9. สมหมาย สนิทบุรุษ
10. แสงรวี โสตถิพิพัฒน์

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีประจำวันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562


1. นิภาวรรณ จุฑามณี
2. เกษตร หน่อคำ
3. จิรัชญา สุภาโภชน์
4. อรรคพล อินทศิริ
5. ทองสุข ประดับศรี
6. มยุรี แจวกระโทก
7. ชุติพนธ์ นวลนิล
8. ปิยะนาถ มนูประเสริฐ
9. อนุสรณ์ สุขแสงยิ่ง
10. พลอัคพัชร เศรษฐพงพัชร
-----------------------------------------------------------------------

NEW 18 ขอเชิญแฟนข่าวร่วมแสดงความคิดเห็นในรายการ NEW ข่าวค่ำ
ลุ้นรางวัลผลิตภัณฑ์มาม่า วันละ 10 รางวัล ตลอดเดือนธันวาคม

NEW 18 ขอเชิญแฟนข่าวร่วมแสดงความคิดเห็นในรายการ NEW ข่าวค่ำ เพื่อลุ้นรางวัลผลิตภัณฑ์มาม่า 2 เมนูใหม่จากมาม่า คือ 1 เส้นเล็กแห้ง รสผัดหอยลาย และ เส้นเล็ก รสน้ำยาปู วันละ 10 รางวัล รางวัลละ 1 แพ็ก (6 ถ้วย) ตลอดเดือน  ธันวาคม 2562


*วิธีร่วมสนุก*
- ผู้ชมเตรียมโทรศัพท์มือถือที่สามารถสแกน QR Code ได้
- รอชมรายการ "NEW ข่าวค่ำ" ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 18:02 - 20:00 น.
- สแกน QR Code ด้วยโทรศัพท์มือถือ เพื่อเข้าไปแสดงความคิดเห็น
- กรอกข้อความให้ครบถ้วน แล้วกดส่ง "ไม่มีค่าบริการ"

*กติกา และเงื่อนไข*
- QR Code จะปรากฏในรายการ "NEW ข่าวค่ำ" เป็นระยะ
- ผู้ร่วมสนุกต้องแสดงความคิดเห็นให้เสร็จสิ้นขณะที่รายการยังออกอากาศอยู่ (18.02 - 20.00 น.) หากไม่อยู่ในช่วงเวลาดังกล่าวถือว่า "โมฆะ"
- สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน 1 คน ต่อ 1 รางวัล เท่านั้น
- NEW 18 สุ่มเลือกผลิตภัณฑ์ และส่งให้แก่ผู้โชคดีทางไปรณีย์ ตามที่อยู่ที่ลงทะเบียนไว้โดยไม่มีค่าจัดส่ง
- คณะกรรมการจะคัดเลือกผู้โชคดีจากความเห็นที่เป็นประโยชน์ ซึ่งการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
- ประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันถัดไป ที่เว็บไซต์ https://www.newtv.co.th/news/45331 และ Facebook : newtv18 เวลา 18:00 น. (**รายชื่อผู้โชคดีของวันศุกร์จะประกาศในวันจันทร์)
- ระยะเวลาของกิจกรรม 1 - 30 ธันวาคม 2562

อย่าลืมกดไลค์ และกดติดตามเพจ newtv18 เพื่อจะไม่พลาดข่าวสาร สาระ และกิจกรรมดีๆ จากเรานะคะ
#NEW18 #newtv18 #new18แจกมาม่า #NEWข่าวค่ำแจกมาม่า #แจกมาม่า #NEWข่าวค่ำ #กิจกรรมลุ้นมาม่า #มาม่าเส้นเล็ก