สรรพสามิตโต้ข่าว ยันยังไม่ขึ้นราคาเหล้า-บุหรี่

2017-03-22 09:45:10

สรรพสามิตโต้ข่าว ยันยังไม่ขึ้นราคาเหล้า-บุหรี่

Advertisement


สรรพสามิต ประกาศใช้พ.ร.บ.สรรพสามิต ฉบับใหม่ เริ่มใช้ 16 ก.ย.นี้ ยืนยัน ไม่เป็นการสร้างภาระภาษีแก่ประชาชนและผู้ประกอบการนายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต กล่าวว่า เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ราชกิจจานุเษกษาประกาศ ออกประกาศพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 โดยรวบรวมกฎหมายภาษีสรรพสามิต 7 ฉบับเข้าด้วยกัน ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต กฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต กฎหมายว่าด้วยสุรา กฎหมายว่าด้วยยาสูบ กฎหมายว่าด้วยไพ่ กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต และกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรเงินภาษีสุรา ภายหลังการประกาศจะมีผลบังคับใช้ใน 180 วัน หรือมีผลในวันที่ 16 กันยายน 2560


โดยหลักในการยกร่าง พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีของกรมฯ และเพื่อให้การจัดเก็บภาษีเป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และมีความเป็นสากลมากขึ้น หลังจากนี้กรมต้องออกกฎหมายลูก 80 ฉบับ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายแม่บท รวมถึงอัตราการจัดเก็บภาษีจริง เนื่องจากกฎหมายเป็นการกำหนดเพดานจัดเก็บซึ่งมีอัตราสูง เพราะบังคับใช้ในอนาคต 20 ปีข้างหน้า

ทั้งนี้ฐานการจัดเก็บจะปรับเปลี่ยนไปจากเดิม โดยสินค้าที่ผลิตในประเทศเดิมใช้ฐานการจัดเก็บตามราคาหน้าโรงงาน และสินค้านำเข้าที่ใช้ฐานการจัดเก็บตามราคา CIF
โดย พ.ร.บ.ฉบับใหม่นี้จะเปลี่ยนมาใช้ฐานการจัดเก็บตามราคาขายปลีก เพื่อให้เท่าเทียมกัน โดยหลังจากนี้กรมสรรพสามิตจะต้องหารือกับทางผู้ประกอบการในการกำหนดราคาสินค้า เพื่อใช้ในการกำหนดอัตราการจัดเก็บภาษีต่อไป


ซึ่งอัตราการจัดเก็บแท้จริงจะเป็นเท่าใดนั้น ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ในขณะนี้ แต่จะมีการประกาศกฎกระทรวง ภายใต้ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี พร้อมยืนยันว่า พ.ร.บ.ฉบับใหม่นี้จะต้องไม่สร้างภาระค่าภาษีเพิ่มให้กับประชาชนและผู้ประกอบการ

แท็กที่เกี่ยวข้อง