แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน

2017-08-15 19:30:27

แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน

นายกฯลงนามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน วาระการดำรงตำแหน่ง 5 ปี

เมื่อวันที่ 15 ส.ค.เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงนามโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ ระบุว่า โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หมวด 16 บัญญัติให้ดําเนินการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ ตามที่กําหนดในมาตรา 258 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และกฎหมายว่าด้วยแผน และขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ ซึ่งได้มีการตราพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดําเนินการ ปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 ส.ค.ที่ผ่านมา เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 8 มาตรา 10 มาตรา 14 และมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติ แผนและขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ.2560 ที่บัญญัติให้ ครม.แต่งตั้ง คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ ตามที่กําหนด เพื่อจัดทําแผนการปฏิรูปประเทศและดําเนินการ ให้เป็นไปตามที่กําหนดในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 14 แห่ง พ.ร.บ.แผนและขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 ประกอบกับอํานาจของนายกรัฐมนตรีตามความในมาตรา 11 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 ครม.ในการประชุมเมื่อวันที่ 15 ส.ค. จึงมีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ จำนวน 11 ด้าน ดังนี้ 1.คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง มีนายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ เป็น ประธานกรรมการ 2.คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน นายกฤษฎา บุญราช เป็นประธาน 3.คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ เป็นประธาน 4.คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม นายอัชพร จารุจินดา เป็นประธาน 5.คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล เป็นประธาน

Advertisement
6.คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายรอยล จิตรดอน เป็นประธาน 7.คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข นพ.เสรี ตู้จินดา เป็นประธาน 8.คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ นายจิรชัย มูลทองโร่ย เป็นประธาน 9.คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม  นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา เป็นประธาน 10. คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน นายพรชัย รุจิประภา เป็นประธาน และ 11.คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ เป็นประธาน 

ให้คณะกรรมการตามประกาศนี้มีวาระการดํารงตําแหน่ง 5 ปี โดยให้ได้รับค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย และประโยชน์ตอบแทนอื่นตามที่ ครม.กําหนด ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 ส.ค.เป็นต้นไป  

ตรวจสอบรายชื่อคณะกรรมการปฎิรูปประเทศ 11 ด้าน  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/205/111.PDF

Advertisement
แท็กที่เกี่ยวข้อง