ชมความวิจิตรงดงามของสุสานหลวงวัดราชบพิตร (คลิป)

2017-02-09 14:26:13

ชมความวิจิตรงดงามของสุสานหลวงวัดราชบพิตร (คลิป)

Advertisement

ไม่เพียงคงความวิจิตรงดงามในเชิงสถาปัตยกรรมไทยแบบพระราชนิยมแห่งหนึ่งในกรุงรัตนโกสินทร์เท่านั้น วัดราชบพิธ สถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร ยังประกอบด้วยเขตสุสานหลวงจุฬาลงกรณ์ราชสันตติวงศ์ อันเป็นบริเวณเฉพาะที่นับเนื่องด้วยราชสกุลและสายสัมพันธ์แห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
วัดราชบพิธ สถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร ได้รับการพูดถึงอย่างกว้างขวางอีกครั้ง ภายหลัง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โปรดสถาปนา สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (อัมพร อมฺพโร) เจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เป็น สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

ก่อนหน้านี้ วัดราชบพิธ สถิตมหาสีมาราม ยังเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชมาแล้ว 2 องค์ด้วยกัน คือ พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า และสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (วาสน์ วาสโน)
วัดราชบพิธ สถิตมหาสีมาราม เป็นพระอารามหลวงที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเป็นวัดประจำรัชกาลเมื่อ ปี พ.ศ.2412 โดยมีลักษณะผสมระหว่างสถาปัตยกรรมไทยกับตะวันตก ซึ่งวัดราชบพิธฯแห่งนี้ นับเป็นพระอารามหลวงแห่งสุดท้าย ที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้างตามโบราณราชประเพณีที่มีการสร้างวัดประจำรัชกาล
นอกจากจะเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชถึง 3 องค์แล้ว วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามแห่งนี้ ยังเป็นที่ตั้งของสุสานหลวง โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สร้างขึ้นเป็นที่บรรจุพระอัฐิ และพระสรีรางคาร เพื่อเป็นพระบรมราชูทิศพระราชกุศลแก่พระบรมราชเทวี พระราชเทวี เจ้าจอมมารดา พระราชโอรสและพระราชธิดาในพระองค์ ซึ่งมีรูปแบบสถาปัตยกรรมต่างๆ กันทั้งพระเจดีย์ พระปรางค์ วิหารแบบไทย แบบขอม และแบบโกธิค โดยอนุสาวรีย์ที่สำคัญคือ เจดีย์สีทอง 4 องค์ เรียงลำดับจากเหนือไปใต้ มีชื่อสอดคล้องกัน คือ สุนันทานุสาวรีย์ ,รังษีวัฒนา ,เสาวภาประดิษฐาน และ สุขุมาลนฤมิตร์ บรรจุพระสรีรางคารของเชื้อพระวงศ์ชั้นสูงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อาทิ พระสรีรางคารสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ บรมราชเทวี ,สมเด็จพระมหิตลาธิเบศ อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก รวมทั้งสมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์


ภายใต้ฐานชุกชีหินอ่อนซึ่งประดิษฐานพระพุทธอังคีรส พระประธานในพระอุโบสถนั้น ยังได้บรรจุพระบรมอัฐิของรัชกาลที่ 2 - รัชกาลที่ 5 รวมถึงพระราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 อีกด้วย