กกต.แจงไม่ต้องคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อใหม่

2019-10-31 14:20:48

กกต.แจงไม่ต้องคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อใหม่

สำนักงาน กกต.แจง ส.ส.นครปฐมเขต 5 ลาออกแล้วเลือกตั้งใหม่ ไม่จำเป็นต้องคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อใหม่

เมื่อวันที่ 31 ต.ค. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เผยแพร่เอกสารข่าวระบุว่า การคำนวณจำนวน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ตามที่ปรากฏเป็นข่าวว่าจะต้องมีการคำนวณจำนวน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อใหม่ ภายหลังประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ส.นครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่างหรือไม่ อย่างไรนั้น

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอชี้แจงว่าการ ส.ส.นครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 5 เป็นการเลือกตั้งเนื่องจากมีการลาออกจากตำแหน่ง ซึ่งตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 94 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 131 ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อภายหลังวันเลือกตั้ง ส.ส.อันเป็นการเลือกตั้งทั่วไป ดังนี้ กรณีที่ต้องคำนวณหาจำนวน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อใหม่ 1.การเลือกตั้ง ส.ส.แทนตำแหน่งที่ว่าง ภายใน 1 ปี นับแต่วันเลือกตั้งทั่วไป โดยเกิดจากเหตุที่การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริต และเที่ยงธรรม 2. กรณีที่ไม่ต้องคำนวณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อใหม่ (1) การเลือกตั้ง ส.ส.แทนตำแหน่งที่ว่างด้วยเหตุอื่น ซึ่งมิใช่เหตุแห่งการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริต และเที่ยงธรรม ภายใน 1 ปี ภายหลังจากวันเลือกตั้งทั่วไป (2) การเลือกตั้ง ส.ส.แทนตำแหน่งที่ว่างไม่ว่าด้วยเหตุใด ภายหลังพ้นเวลา 1 ปีนับแต่วันเลือกตั้งทั่วไป 3. กรณีจำนวน ส.ส.ที่แต่ละพรรคการเมืองจะพึงมี มาตรา 94 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ และมาตรา 131 วรรคสาม และวรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 ได้กำหนดไว้ว่าการเลือกตั้ง ส.ส.แทนตำแหน่งที่ว่าง ตามข้อ 2 มิให้มีผลกระทบกับการคำนวณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่แต่ละพรรคการเมืองจะพึงมีตามมาตรา 128 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561

ด้วยข้อกฎหมายดังกล่าวข้างต้นการเลือกตั้ง ส.ส.นครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง ด้วยเหตุที่ ส.ส.ลาออกจึงไม่เป็นเหตุให้มีการคำนวณ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อใหม่ และไม่มีผลกระทบกับการคำนวณ ส.ส.ที่แต่ละพรรคการเมือง จะพึงมีแต่อย่างใด