หัวใจสำคัญของการพัฒนาเมืองศูนย์กลางการบิน Aerotropolis

2019-10-31 12:24:45

หัวใจสำคัญของการพัฒนาเมืองศูนย์กลางการบิน Aerotropolis

หัวใจสำคัญของการพัฒนา Aerotropolis (เมืองศูนย์กลางการบิน)Aerotropolis หรือ เมืองศูนย์กลางการบิน คือแนวคิดที่มีหัวใจสำคัญในการพัฒนารูปแบบผังเมือง และโครงสร้างพื้นฐานสนามบิน และพื้นที่โดยรอบในรัศมี 10-20 กิโลเมตร เพื่อยกระดับให้เกิดประโยชน์ทั้ง ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับภูมิภาค และในระดับประเทศ เช่น ธุรกิจการบินที่ขยายขอบเขตขึ้น, ลดค่าใช้จ่าย และระยะเวลาของการขนส่งโลจิสติกส์, ระบบการคมนาคมอัจฉริยะหลายรูปแบบ ที่อำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว นักลงทุน นักธุรกิจ, สิ่งอำนวยความสะดวกที่ตอบรับกับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของคนในพื้นที่ โดยแนวคิด Aerotropolis เกิดขึ้นด้วยการขับเคลื่อนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกของไทย (Eastern Economic Corridor :EEC) เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุนใหม่ของภูมิภาคนี้ ที่ตอบโจทย์ Thailand 4.0

Advertisement

ตัวอย่างของ Aerotropolis ที่ประสบความสำเร็จอย่างสูง เช่น พื้นที่โดยรอบสนามบินอัมสเตอร์ดัมสคิปโฮล(เนเธออร์แลนด์), พื้นที่โดยรอบสนามบินฟอร์ตเวิร์ธ(เท็กซัสสหรัฐอเมริกา), พื้นที่โดยรอบสนามบินอินซอล(เกาหลี), พื้นที่โดยรอบสนามบินชางงีสิงคโปร์(สิงคโปร์) ฯลฯAdvertisement

รวมถึงสนามบินซินเจิ้ง ที่เป็นส่วนหนึ่งของมหานครการบินเจิ้งโจว ซึ่งมีโมเดลคล้ายกับท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาที่สุด มีศักยภาพ และสามารถประสบผลสำเร็จได้เช่นเดียวกัน แต่ต้องมีการวางแผน และมีโมเดลในการพัฒนาตามต้นแบบในต่างประเทศอย่างรัดกุม Aerotropolis จะสามารถสร้างประโยชน์ให้ได้โดยสังเขป คือ

1. ยกระดับพื้นที่โดยรอบ Aerotropolis ให้มีความทันสมัย มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ตอบรับกับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของคนในพื้นที่

2. มีธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่โดยรอบ เช่น ธุรกิจการบิน

Advertisement
3. ลดค่าใช้จ่าย และระยะเวลาของการขนส่งโลจิสติกส์

4. ขยายขอบข่าย อาณาเขตของของการเชื่อมต่อเส้นทางทางอากาศมากขึ้น

5. เป็นที่เชื่อมต่อระบบขนส่งสินค้ากลุ่ม S-curve 5

Advertisement6. เป็นท่าอากาศยานนานาชาติที่ขนส่งผู้โดยสารจากเขต EEC ไปยังสนามบินหลักในประเทศไทย จนถึงประเทศในอาเซียน และท่าอากาศยานทั่วโลก

7. มีระบบการคมนาคมอัจฉริยะหลายรูปแบบที่อำนวยความสะดวกที่ทำให้ผู้โดยสารจากเครื่องบิน สามารถเดินทางต่อได้ทันที อย่างง่ายดาย และรวดเร็วในทุกระบบ ตั้งแต่รถไฟความเร็วสูง, รถไฟลอยฟ้า, รถไฟใต้ดิน, แอร์พอร์ตลิงค์, รถบัส, รถแท็กซี่ ฯลฯ

8. Aerotropolis ที่ทันสมัย ครบครัน ช่วยส่งเสริม และดึงดูดนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นAdvertisement

ดังนั้นของการพัฒนา Aerotropolis สามารถทำให้เกิดรูปแบบของธุรกิจที่หลากหลายที่ตั้งอยู่บนเส้นทางรอบเมืองการบิน เอื้อต่อทั้งธุรกิจการบิน การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม การพัฒนาด้านคมนาคม การพัฒนาเมือง และการอยู่ร่วมกันกับเมืองที่ทันสมัย รวมถึงการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีด้วย ซึ่งจะสามารถสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และสร้างมูลค่าเศรษฐกิจของประเทศไทยต่อไป


อ้างอิง

: https://www.prachachat.net/property/news
: https://en.wikipedia.org/wiki/Aerotropolis
: https://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/645409
: https://www.salika.co/