วันนี้มีอะไร: 11 ตุลาคม วันเด็กหญิงแห่งโลก (International Day of the Girl Child)

2019-10-11 00:00:19

วันนี้มีอะไร: 11 ตุลาคม วันเด็กหญิงแห่งโลก (International Day of the Girl Child)

วันเด็กหญิงแห่งโลก (International Day of the Girl Child)
วันที่ 11 ต.ค. ของทุกปีองค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้เป็นวันเด็กหญิงแห่งโลก เพื่อให้ทั่วโลกรณรงค์สร้างความตระหนักเกี่ยวกับสิทธิและโอกาสสำหรับเด็กหญิง ให้ได้รับการพัฒนาในด้านต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหา เช่น ความไม่เท่าเทียมกันทางเพศ การศึกษา รวมทั้งการพัฒนาด้านสุขภาพ

ข้อมูล www.thaihealth.or.th
ภาพ Shutterstock.com


Advertisement

14 ปีก่อน
พ.ศ. 2548
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จรับปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามด้วยพระองค์เอง ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร

Advertisement


92 ปีก่อน
พ.ศ. 2470
วันเกิด อาจินต์ ปัญจพรรค์ นักเขียน บรรณาธิการ และศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ในปี 2534 เป็นผู้ประพันธ์เรื่องสั้นชุดเหมืองแร่ที่โด่งดังมาตลอดระยะเวลาหลายสิบปี ก่อนหน้าที่จะเสียชีวิตไปเมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2561 ที่ผ่านมา


Advertisement
86 ปีก่อน
พ.ศ. 2476
เกิดเหตุการณ์ "กบฏบวรเดช” ซึ่งเป็นกบฎครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทย โดยคณะทหารในนาม "คณะกู้บ้านกู้เมือง” นำโดยพลเอก พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบวรเดช ทหารยกกองกำลังจากภาคอีสานเข้ามากรุงเทพมหานคร22 ปีก่อน

Advertisementพ.ศ. 2540
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงลงพระปรมาภิไธย ประกาศใช้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ซึ่งได้ชื่อว่าเป็น รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน เนื่องจากเป็นฉบับแรกที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการร่างมากที่สุดและมีการเปิดรับฟังความเห็นของประชาชนทั่วประเทศ