กกต.ชงศาล รธน.วินิจฉัยสมาชิกภาพ ส.ส. “นวัธ”

2019-10-03 16:55:14

กกต.ชงศาล รธน.วินิจฉัยสมาชิกภาพ ส.ส. “นวัธ”

มติ กกต.ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย สมาชิกภาพ ส.ส. ของ “นวัธ” สิ้นสุดลงหรือไม่

เมื่อวันที่ 3 ต.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้พิจารณาความเป็นสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง กรณี นายนวัธ เตาะเจริญสุข สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จ.ขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ 7 ต้องคำพิพากษาให้ประหารชีวิตและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล โดยที่ยังไม่ปรากฏว่าสภาผู้แทนราษฎร ได้มีการดำเนินการตามมาตรา 82 วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญ ประกอบกับ กกต. ก็ไม่มีอำนาจวินิจฉัยการสิ้นสุดลงของสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในการนี้ กกต.โดยเสียงข้างมากจึงมีมติให้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อขอให้พิจารณาวินิจฉัยสมาชิกภาพ ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง ตามมาตรา 82 วรรคสี่ ของรัฐธรรมนูญ กรณีความปรากฏหรือมีเหตุ อันควรสงสัยต่อ กกต. ว่านายนวัธ เตาะเจริญสุข สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จ.ขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ 7 มีเหตุให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (6)