สั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด "กร ทัพพะรังสี" ล้มละลาย

2019-10-02 22:50:56

สั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด "กร ทัพพะรังสี" ล้มละลาย

ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ เรื่องคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด "กร ทัพพะรังสี" หลัง "ธงชัย ล่ำซำ" เป็นโจกท์ ยื่นฟ้องขอให้จำเลยล้มละลายต่อศาลล้มละลายกลาง

เมื่อวันที่ 2 ต.ค. ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด โดยระบุว่า ด้วย นายธงชัย ล่ำซำ โจทก์ ได้ยื่นฟ้องต่อศาลล้มละลายกลางขอให้จำเลยล้มละลาย และได้มีคำสั่งลงวันที่ 11 ก.ย. 2562 ให้พิทักษ์ทรัพย์ของนายกร ทัพพะรังสี จำเลย เด็ดขาด ตาม พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 แล้ว

ดังนั้นนับแต่วันที่ศาลมีคำสั่ง เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่เพียงผู้เดียว มีอำนาจจัดการเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ ตามมาตรา 22 แห่ง พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 และบุคคลผู้เป็นลูกหนี้หรือมีทรัพย์สินของลูกหนี้ในครอบครอง มีหน้าที่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับหนี้หรือทรัพย์สินของลูกหนี้ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทราบ ภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้ทราบคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตามมาตรา 24/1 แห่ง พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 ซึ่งผู้ใดมีหน้าที่ตามมาตรา 24/1 แล้วไม่ปฏิบัติตาม มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2 แสนบาท ตามมาตรา 173/1 แห่ง พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483

อนึ่ง เจ้าหนี้ซึ่งจะขอรับชำระหนี้ในคดีนี้ จะเป็นโจทก์หรือไม่ก็ตาม ต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่ฝ่ายคำคู่ความ สำนักงานเลขานุการกรม กรมบังคับคดี หรือสำนักงานบังคับคดีซึ่งจำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ ภายในกำหนดเวลา 2 เดือน นับแต่วันที่โฆษณาคำสั่งนี้ และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้กำหนดวันลงโฆษณาในราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ 2 ต.ค. 2562


แท็กที่เกี่ยวข้อง