กฟน.จัดสัมมนา "ผู้ประกอบการป้ายโฆษณาทำงานใกล้ไฟฟ้าแรงสูง"

2019-09-11 21:38:33

กฟน.จัดสัมมนา "ผู้ประกอบการป้ายโฆษณาทำงานใกล้ไฟฟ้าแรงสูง"

Advertisement

กฟน.จัดสัมมนา "ผู้ประกอบการป้ายโฆษณาทำงานใกล้ไฟฟ้าแรงสูง"

การไฟฟ้านครหลวง หรือ กฟน. จัดงานสัมมนา"ผู้ประกอบการป้ายโฆษณาทำงานใกล้ไฟฟ้าแรงสูง" แก่ผู้ประกอบการป้ายโฆษณา ในพื้นที่จำหน่ายของการไฟฟ้านครหลวง ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่มุ่งขับเคลื่อนพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร จึงให้ความสำคัญกับการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้ประกอบการป้ายโฆษณา ซึ่งจะมีการปฏิบัติงานใกล้แนวสายไฟฟ้าแรงสูง
ดังนั้นการสัมมนาในครั้งนี้จึงมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน เพื่อลดและควบคุมความเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของการไฟฟ้านครหลวง ที่มุ่งมั่นในด้านเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าที่มั่นคงและความปลอดภัยของผู้ใช้ไฟฟ้า ภายใต้ความเชื่อมั่นว่าอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่สามารถป้องกันได้