โปรดเกล้าฯแต่งตั้งตำรวจ 317 ราย

2019-09-07 23:25:23

โปรดเกล้าฯแต่งตั้งตำรวจ 317 ราย

Advertisement

โปรดเกล้าฯแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ 317 ราย

เมื่อวันที่ 7 ก.ย.เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 317 ราย ประกาศ ณ วันท่ี 5 ก.ย.2562 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรฐัมนตรี

สำหรับรายชื่อน่าสนใจ อาทิ พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ จตช. ดำรงตำแหน่ง รอง ผบ.ตร. พล.ต.ท.ชนสิษฎ์ วัฒนวรางกูร ผู้ช่วยผบ.ตร. ดำรงตำแหน่ง จตช. พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผู้ช่วยผบ.ตร. ดำรงตำแหน่ง รองผบ.ตร. พล.ต.ท.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้ช่วย ผบ.ตร. ดำรงตำแหน่ง รองผบ.ตร. พล.ต.ท.จารุวัฒน์ ไวศยะ ผบช.กมค. ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผบ.ตร. พล.ต.ท.พงษ์วุฒิ พงษ์ศรี ผบช.ภ.8 ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วย ผบ.ตร. 

พล.ต.ท.เพิ่มพูน ชิดชอบ จเรตำรวจ (สบ 8) ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผบ.ตร. พล.ต.ท.วิรุฬ เอี่ยมไพจิตร์ จเรตำรวจ (สบ 8) (หัวหน้าจเรตำรวจ) ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผบ.ตร. พล.ต.ท.สุรชัย ควรเดชะคุปต์ ผบช.ภ.4 ดำรงตำแหน่ง รองจเรตำรวจแห่งชาติ (สบ 9) พล.ต.ท.อดิศร์ งามจิตสุขศรี ผบช. สำนักงานงบประมาณและการเงิน ดำรงตำแหน่ง รองจเรตารวจแห่งชาติ (สบ 9) 

พล.ต.ท.พิทยา ศิริรักษ์ จเรตารวจ (สบ 8) ดำรงตำแหน่ง จเรตารวจ (สบ 8) (หัวหน้าจเรตำรวจ) พล.ต.ท.มนตรี ยิ้มแย้ม จเรตำรวจ (สบ.8) ดำรงตำแหน่ง ผบช.ภ.2  พล.ต.ท.ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา ดำรงตำแหน่ง ผบช.น. พล.ต.ต.เจริญวิทย์ ศรีวนิชย์ รอง ผบช.ภ.4 ดำรงตำแหน่ง ผบช.ภ.4 พล.ต.ต.ประจวบ วงศ์สุข รอง ผบช.ภ.5 ดำรงตำแหน่ง ผบช.ภ.5 พล.ต.ต.อภิชาติ ศริสิทธิ์ รอง ผบช.ส. ดำรงตำแหน่ง ผบช.ภ.6 พล.ต.ต.จิรวัฒน์ ทิพยจันทร์ รอง ผบช.ภ.6 ดำรงตำแหน่ง ผบช.ภ.8