“จุรินทร์”เข้มติดตามนโยบายทุกระยะ

2019-08-19 12:50:22

“จุรินทร์”เข้มติดตามนโยบายทุกระยะ

“จุรินทร์” ติดตามความคืบหน้านโยบายทุกกรมในกระทรวงพาณิชย์อย่างเข้มข้นทุกระยะ

เมื่อเวลา 09.00น.วันที่ 19 ส.ค. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ตอบคำถามสื่อมวลชนกรณีการติดตามนโยบายสำคัญว่าได้ติดตามนโยบายกับข้าราชการระดับสูงกระทรวงทุกกรมก่อนการประชุมประจำเดือนทุกระยะเพื่อติดตามความคืบหน้า เช่น อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรณีให้ไปทำแผนยกระดับโชว์ห่วยนั้น ต้องรายงานว่าแผนนั้นสามารถทำครบถ้วนหรือไม่จะใช้เวลาอย่างไรและภายใน 1 ปีจะทำสำเร็จเพียงใด ด้านการส่งเสริมการส่งออกก็ได้ติดตามกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและที่เกี่ยวข้อง กรณีจะบุกเบิกตลาดตามนโยบายที่ประเทศใดบ้างวางแผนไปอย่างไร โดยขณะนี้ให้ทุกกรมของกระทรวงพาณิชย์ ได้ไปดำเนินการขั้นตอนปฏิบัติซึ่งในส่วนงานของราชการก็ให้ทำงานกันไปตามนโยบายที่ให้ไปแล้วมาสรุปการประชุมประจำเดือน


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เนื่องในโอกาศครบรอบ 99 ปีกระทรวงพาณิชย์ในวันนี้ นายจุรินทร์ ได้นำทำบุญสักการะตามธรรมเนียมและได้มอบทุนการศึกษาสำหรับเยาวชนเรียนดีของมูลนิธิวิสสุกรรม วัตถุประสงค์ของการมอบทุนนี้ เป็นทุนการศึกษาที่มอบให้แก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำ สังกัดกระทรวงพาณิชย์ ที่กำลังศึกษาอยู่และเป็นผู้มีผลการศึกษาดี มีความประพฤติเรียบร้อย มีความตั้งใจ อุตสาหะ ขยันหมั่นเพียรในการเรียน โดยในปีนี้มีผู้ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิวิสสุกรรมทั้งสิ้น 80 ราย แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และระดับปริญญาตรี


จากนั้นเป็นประธานพิธียังมอบรางวัลเพชรพาณิชย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เชิดชูข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้องและเป็นธรรม มีความรับผิดชอบ เสียสละ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ยึดประโยชน์ส่วนร่วมมากกว่าส่วนตน ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี รักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของทางราชการ โดยในปี 2562 มีผู้ได้รับรางวัล แบ่งเป็น 3 สาขา คือ สาขาผู้ประกอบการ สาขาผู้ทรงคุณวุฒิ และสาขาข้าราชการ มีผู้ได้รับรางวัลรวมทั้งสิ้นจำนวน 15 ราย