สกว.คว้ารางวัลทุนหมุนเวียนเกียรติยศ

2017-08-02 17:30:47

สกว.คว้ารางวัลทุนหมุนเวียนเกียรติยศ

Advertisement

สกว.ปลื้มคว้า 2 รางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2560 จากกรมบัญชีกลาง ทั้งรางวัลเกียรติยศ-รางวัลผลการดำเนินงานดีเด่น หลังสร้างผลงานโดดเด่นบริหารจัดการทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่องจนกวาดรางวัล 6 ปีติดต่อกัน

เมื่อวันที่ 2 ส.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2560 จัดโดยกรมบัญชีกลาง แสดงถึงความสำคัญของการบริหารจัดการทุนหมุนเวียนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแต่ละทุนหมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลดีที่ดี เพื่อมุ่งสู่ประเทศไทย 4.0 ให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล โดยน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวคิดในการพัฒนาประเทศ ให้สังคมมีความเพียงพอ และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พร้อมทั้งลดความเหลื่อมล้ำของคนในชาติ ซึ่งสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้รับ 2 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลผลการดำเนินงานดีเด่น และรางวัลทุนหมุนเวียนเกียรติยศ โดยมี ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผอ.สกว. ขึ้นรับมอบ

รมว.คลัง กล่าวว่า ทุนหมุนเวียนถือเป็นเครื่องมือสำคัญของภาครัฐในการตอบสนองนโยบายด้านต่าง ๆ ของประเทศ โดยเฉพาะการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อม ปัจจุบันมีทุนหมุนเวียนที่กรมบัญชีกลางกำกับดูแลรวม 116 ทุน มูลค่าสินทรัพย์ประมาณ 3.738 ล้านล้านบาท ทั้งนี้ความสำคัญของทุนหมุนเวียนอยู่ที่การช่วยสนับสนุนการทำงานของรัฐบบาล ซึ่งอยากจะเห็นการทำงานที่มีประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการที่ดี และอยากให้แต่ละหน่วยงานคิดงานให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ มีแนวคิดและแนวปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลาง ซึ่งรัฐบาลกำลังขับเคลื่อนด้วยยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และมีคณะกรรมการปฏิรูปประเทศคณะต่าง ๆ 

รมว.คลัง ยังได้กล่าวกับ ผอ.สกว. และนายสุชาติ พันธุ์ไพศาล นักศึกษาปริญญาเอกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งนำผลงานวิจัยต้นแบบรถโดยสารไฟฟ้าที่ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนสำหรับประเทศไทย และเป็นเจ้าแรกของอาเซียน มานำเสนอผลงานในการมอบรางวัลครั้งนี้ ว่าอยากให้ สกว. ประสานกับ ขสมก. เพื่อนำไปผลิตเป็นรถโดยสารสาธารณะต่อไป ทั้งนี้ รมว.คลังได้แสดงความสนใจงานวิจัยภายใต้การสนับสนุนของโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออนาคต (พวอ.) ของ สกว. เป็นอย่างมาก โดยสอบถามค่าใช้จ่ายและระยะเวลาการใช้พลังงานไฟฟ้าของรถต้นแบบดังกล่าว  


แท็กที่เกี่ยวข้อง