รมช.ศธ.หนุนเด็กไทยเรียนภาษาที่ 3

2019-08-09 18:15:46

รมช.ศธ.หนุนเด็กไทยเรียนภาษาที่ 3

รมช.ศึกษาธิการเดินหน้า “โค้ดดิ้ง” หนุนเด็กไทยเรียนภาษาที่ 3 เพื่อก้าวสู่ศตวรรษที่ 21

เมื่อวันที่ 9 ส.ค. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ กล่าวในงานแถลงนโยบายการศึกษา เพื่อพัฒนาคนสู่ศตรวรรษที่ 21 ว่า หนึ่งในภารกิจสำคัญที่จะต้องเร่งดำเนินการสอดรับกับนโยบายหลักที่รัฐบาลได้นำเสนอไว้ คือ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพคนไทยทุกช่วงวัย และการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 ท่ามกลางพลวัตที่เปลี่ยนแปลงต่อเนื่อง โดยเป้าหมายอย่างแรกที่ตั้งใจจะผลักดันให้ประสบความสำเร็จ คือ การเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ หรือ โค้ดดิ้ง (Coding) ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา เพื่อมุ่งหมายที่จะเสริมสร้างทักษะการใช้ชีวิตให้เป็นระบบ มีเหตุมีผลและมุ่งหวังให้เยาวชนไทยใช้ชีวิตก้าวทันโลกในศตวรรษที่ 21

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวต่อว่า ส่วนการสนับสนุนให้เด็กไทยจะต้องพูดได้อย่างน้อย 2 ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่การเรียนภาษามักจะพูดถึงแต่ภาษาอังกฤษ ต่อมาจึงมีโครงการ English for All ที่เคยทดสอบทดลองไปแล้วตั้งแต่ชั้นอนุบาล จึงมองว่าต้องการให้เด็กไทยได้เรียนเพิ่มอีก 1 ภาษา คือ ภาษาคอมพิวเตอร์ หรือ โค้ดดิ้ง ซึ่งเป็นทักษะใหม่ในยุคนี้และเด็กสามารถที่จะเรียนรู้ได้ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา เพื่อให้เกิดทักษะที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน หรือที่เราให้คำจำกัดความที่ว่า Coding for All , All for Coding เนื่องด้วยความมุ่งหวังอยากให้คนไทยทุกคนได้มีทักษะการโค้ดดิ้งในโลกยุคดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นช่วงวัยไหน หรือ อาชีพใด และทุกๆอย่างในชีวิตหรือเทคโนโลยีรอบตัวล้วนแล้วสัมพันธ์กับการ cloning ทั้งนั้น ฉะนั้นต่างกดลิงค์ไม่ใช่เรื่องยากเกินไปสำหรับทุกคนในการเพิ่มพูนทักษะและจับต้องได้ในยุคนี้จึงเป็นที่มาของแนวคิดเพื่อการประชาสัมพันธ์ผ่านสโลแกน โค้ดดิ้งง่ายกว่าที่คิด พิชิตยุคดิจิตอล

คุณหญิงกัลยา กล่าวด้วยว่า โดยในเดือน ต.ค.นี้ จะมีการอบรมครูจำนวน 1,000 คน และเริ่มสอนในเดือน พ.ย.นี้ ทางกระทรวงศึกษาธิการพร้อมที่จะขับเคลื่อนโค้ดดิ้ง ทั้งในเรื่องอุปกรณ์ และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ จากสำนักงานส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ที่สามารถอบรมให้กับครูที่สมัครใจและมีความพร้อมที่จะเรียนรู้เรื่องโค้ดดิ้ง หากดำเนินการอย่างต่อเนื่อง จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำในการเรียนวิชานี้ของเด็กในพื้นที่ห่างไกลกับเด็กในเมืองอีกด้วย ทั้งนี้จะเริ่มสอนโค้ดดิ้งในเด็กประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ซึ่งจะเป็นการเรียนการสอนโดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์ ( Unplug Coding )