“จุรินทร์” มอบ 10 นโยบายลุยงานพาณิชย์

2019-08-07 17:55:54

“จุรินทร์” มอบ 10 นโยบายลุยงานพาณิชย์

“จุรินทร์” มอบ 10 นโยบายลุยงานพาณิชย์ ฟื้นชีวิตโชว์ห่วยช่วยชาวบ้านฐานราก เร่งแก้เศรษฐกิจวางมาตรการประกันรายได้ด่วนสุด

เมื่อวันที่ 17 ส.ค. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ กล่าวภายการประชุมมอบนโยบายผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับการหารือสำนักงบประมาณซึ่งถือว่าเป็นการรประชุมมอบนโยบายอย่างเป็นทางการครั้งแรกว่า เป็นการหารือร่วมกันกับผู้บริหารเพื่อกำหนดเป็นทิศทางร่วมกัน โดยได้ข้อสรุปแนวนโยบายมอบให้ผู้เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อตกลงร่วมกันในการการขับเคลื่อนกระทรวงพาณิชย์ 10 ข้อ คือ 1. การประกันรายได้เกษตรกร โดยดูแลพืชเศรษฐกิจ 5 ชนิด ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ข้าวโพด และกระตุ้นราคาสินค้าเกษตรในภาพรวมทั้งหมด รวมทั้งเร่งรัดปัญหาพืชเกษตรเชิงรุก ไม่รอให้เกิดปัญหา จะแก้ปัญหาล่วงหน้า เพราะปฏิทินพืชผลการเกษตรนั้นทุกฝ่ายรู้ล่วงหน้าอยู่และจะมีการใช้แผนเกษตรพันธสัญญาด้วย 2. กระทรวงจะเน้นดูแลราคาสินค้าและบริการเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมผู้กับบประกอบการและผู้บริโภค 3.จะเร่งรัดการส่งออกสินค้าและบริการโดยเน้นส่งออกพืชผลทางการเกษตร บริการสินค้า OTOP สินค้าเสื้อผ้า เครื่องประดับ หมวดอื่นๆ โดยมียุทธศาสตร์สำคัญ เน้นรักษาและขยายตลาดเดิม เปิดตลาดใหม่ ฟื้นตลาดเก่าจากสถานการณ์ในต่างประเทศที่เคยเป็นอุปสรรค และมุ่งเน้นการค้าชายแดนและข้ามแดน เพิ่มมูลค่าการส่งออก 


4.จะเร่งรัดการเจรจาค้างท่อ เช่น ASEAN และ RCEP จะดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปีนี้ การดำเนินการเจรการ FTA ระหว่าง THAI-EU ตุรกี ศรีลังกา ปากีสถาน อังกฤษ ตลอดจนเร่งหาข้อสรุปของ CPTPP (ข้อตกลงความชอบความครอบคลุมและความก้าวหน้าและความก้าวหน้าเรื่องหุ้นส่วนทางการค้าภาพภาพพื้นเอเซียเอเชียแปซิฟิก) 5.เดินหน้าระบบ e-filing ต่อไปเพื่อให้การจดทะเบียนและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับบริหารของกระทรวง ยึดหลักง่าย สะดวก รวดเร็ว กับทั้งผู้เกี่ยวข้องและผู้ใช้บริการ ทั้งในเรื่อง นิติบุคคล ผู้ใช้บริการ ทรัพย์สินทางปัญญา เอกสารการค้าระหว่างประเทศ 6.เร่งรัดการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาโดยเฉพาะ GI เพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ เพื่อใช้ประโยชน์ทางพาณิชย์ทั้งภายในนอกประเทศ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มสินค้าและบริการ และจะจัดให้มีโมบายเคลื่อนที่ทรัพย์สินทางปัญญาให้ความรู้ และจดทะเบียนในพื้นที่ต่างๆ สำคัญและจำเป็น

7. กระทรวงจะเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันเศรษฐกิจยุคใหม่ Bio green sharing creative economy การค้าออนไลน์ โดยสนับสนุน start up เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เอสเอ็มอี OTOP แฟรนไชส์ เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 8.ฟื้นช่วยโชว์ห่วย ให้เป็นกลไกสำคัญต่อเศรษฐกิจ ฐานรากของแระเทศ และจะดำเนินการให้ปรับรูปแบบเป็น สมาร์ทโชว์ห่วย ควบคู่ร้านธงฟ้า จะมีการตั้งเป้าหมายต่อไปและจะปรับเป็นร้านคอนวิเนียนสโตรระบบสต็อกชั้นวางของต่างๆ เพื่อเป็นกลไกลสำคัญ 9. มุ่งเน้นการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจภาคบริการเพื่อเพิ่มการแข่งขันองประเทศ สปา ธุรกิจการดูแลผู้สูงอายุ นำรายได้เข้าประเทศรต่อไป


10.จะใช้กลไลขับเคลื่อนใหนโยบายเดินหน้าไปดังนี้ คือ (1) จะดำเนินการประชุมกระทรวงอย่างน้อยเดือน 1 ครั้งเพื่อติดตามงานคืบหน้า (2) กลไกล กรอ.พาณิชย์ หรือคณะกรรมการร่วมภาครัฐกับเอกชนโดยกระทรวงพาณิชย์ เพื่อส่งเสริม ผลักดัน ขับเคลื่อน และความคุ้มครองผู้บริโภค (3) ใช้กลไก 3 ประสานเพื่อดูแลเรื่องการเกษตร ประกอบด้วย ภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร ให้เกษตรกรมีเวทีร่วมกันในการตัดสินใจ (4) ทูตพาณิชย์ฯต้องเป็นมืออาชีพเพื่อเป็นทัพหน้าสำคัญให้ภาคเอกชนนำรายได้จากการส่งออกเป็นสำคัญ

แท็กที่เกี่ยวข้อง