"อนุทิน"ลงนามรับรองหมอพื้นบ้านตามระเบียบกระทรวงฉบับใหม่

2019-08-06 18:50:07

"อนุทิน"ลงนามรับรองหมอพื้นบ้านตามระเบียบกระทรวงฉบับใหม่

Advertisement

"อนุทิน"ลงนามรับรองหมอพื้นบ้านตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการรับรองหมอพื้นบ้าน พ.ศ. 2562 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 6 ส.ค. ที่กระทรวงสาธารณสุข นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังการลงนามรับรองหมอพื้นบ้าน ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการรับรองหมอพื้นบ้าน พ.ศ. 2562 ว่า ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้มีการออกระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการรับรองหมอพื้นบ้านแก้ไขเพิ่มเติมฉบับ 2 ให้หมอพื้นบ้านที่ได้รับรองตามระเบียบกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกว่าด้วยการออกหนังสือรับรองหมอพื้นบ้าน พ.ศ.2554 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 จำนวน 3,986 คน เป็นหมอพื้นบ้านตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข จนกว่าหนังสือรับรองฉบับเดิมจะหมดอายุ ซึ่งมีอายุหนังสือรับรอง 4 ปี โดยให้กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกเป็นผู้ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม สำหรับหมอพื้นบ้านที่ขึ้นทะเบียนใหม่ให้ปฏิบัติตามหลักการตามระเบียบกระทรวงฉบับใหม่

“ขอบคุณหมอพื้นบ้านทุกท่านที่ช่วยเหลือ สนับสนุนภารกิจของกระทรวงสาธารณสุขมาโดยตลอด ใช้องค์ความรู้ ประสบการณ์ที่ถ่ายทอดมาแต่โบราณ ช่วยประชาชนให้พ้นจากความเจ็บป่วย มีสุขภาพดีขึ้น” นายอนุทิน กล่าว

ทั้งนี้ ปัจจุบันมีหมอพื้นบ้านที่ได้จดแจ้ง จำนวน 60,343 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562) ซึ่งอยู่ระหว่างการส่งให้คณะกรรมการหมู่บ้านหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาและขึ้นทะเบียนภายในจังหวัด โดยเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการดูแลสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่น และเสริมสร้างการเข้าถึงบริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขแบบพึ่งตนเองได้อย่างสะดวกและชัดเจน และสามารถถ่ายทอดความรู้ไปยังคนรุ่นหลังให้ความร่วมมือ สนับสนุนการศึกษา วิจัยและพัฒนา ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย เข้าสู่ระบบบริการสาธารณสุขของรัฐในระดับพื้นที่ตามความจำเป็นและเหมาะสม ภายใต้กลไกระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการรับรองหมอพื้นบ้าน พ.ศ.2562 ซึ่งได้กำหนดนโยบายให้หมอพื้นบ้านดังกล่าว เป็นบุคคลที่มีศักยภาพในการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นได้

แท็กที่เกี่ยวข้อง